Novela zákona o ochrane osobných údajov je na spadnutie. Môžeme si vydýchnuť?

Po­kiaľ sle­du­je­te di­anie oko­lo no­vé­ho zá­ko­na č. 122/2013 a naj­mä ap­li­kač­nú prax ve­de­nú zo stra­ny Úra­du na ochra­nu osob­ných úda­jov, ur­či­te pri­ví­ta­te in­for­má­cie o zme­nách, kto­ré by sa ma­li pre­miet­nuť do prip­ra­vo­va­nej no­ve­ly.

Pod­ľa pred­sta­vi­te­ľov slo­ven­ských za­mes­tná­va­te­ľov je zá­kon o ochra­ne osob­ných úda­jov, kto­rý pla­tí od 1. jú­la 2013, zle na­pí­sa­ný, zby­toč­ne za­ťa­žu­je pod­ni­ka­te­ľov, zvy­šu­je ich nák­la­dy, pri­čom zby­toč­ne prek­ra­ču­je po­žia­dav­ky európ­skej le­gis­la­tí­vy. Za­mes­tná­va­te­ľom pre­ká­ža naj­mä ab­sur­dnosť niek­to­rých us­ta­no­ve­ní, lik­vi­dač­né po­ku­ty, kto­ré mô­žu do­siah­nuť až 300 000 eur, a aj šta­tút tak­zva­nej zod­po­ved­nej oso­by - vnút­ro­fi­rem­né­ho „uda­va­ča" nez­rov­na­los­tí.

Prob­lé­mom je aj za­vá­dzanie ad­mi­nis­tra­tív­nych po­vin­nos­tí, ako sú nap­rík­lad pí­som­né pa­pie­ro­vé pou­če­nia pre kaž­dé­ho za­mes­tnan­ca či po­vin­nosť vy­pra­co­vať bez­peč­nost­ný pro­jekt a smer­ni­cu, čo je ča­so­vo aj fi­nan­čne dosť ná­roč­né. Po­ra­den­ské fir­my si za ta­ké­to služ­by in­ka­su­jú od spo­loč­nos­tí aj ti­sí­ce eur.

Zo zmien, kto­ré do­hod­li za­mes­tná­va­te­lia s vlá­dou a ma­li by sa pre­miet­nuť do prip­ra­vo­va­nej no­ve­ly, vy­be­rá­me:

  • Nie je pot­reb­né vy­rá­bať bez­peč­nos­tné smer­ni­ce - úpl­ne bo­li zo zá­ko­na vy­pus­te­né
  • Pou­če­nie op­ráv­ne­nej oso­by - bu­de pod­stat­ne jed­no­duch­šie, net­re­ba v pí­som­nej po­do­be, sta­čí elek­tro­nic­ká
  • Skúš­ka zod­po­ved­nej oso­by ne­bu­de po­vin­ná, ale fa­kul­ta­tív­na - len ten pre­vádz­ko­va­teľ, kto­rý ju chce
  • Zod­po­ved­nou oso­bou mô­že byť aj šta­tu­tár
  • Pre­vádz­ko­va­teľ je po­vin­ný zmluv­ný vzťah so spros­tred­ko­va­te­ľom dať do sú­la­du s no­ve­lou nie do jed­né­ho ro­ka, ale do dvoch.
  • Ka­me­ro­vé sním­ky ne­bu­dú cit­li­vé osob­ne úda­je - me­to­dic­ké us­mer­ne­nie úra­du
  • In­for­mač­ný sys­tém - len ozna­mo­va­cia po­vin­nosť, a to on-li­ne for­mu­lá­rom a bez pop­lat­ku
  • Me­to­dic­ké us­mer­ne­nie o tom, že mož­no via­ce­ré prí­buz­né IS spo­jiť pod je­den
  • Expli­cit­né uve­de­nie, že na mo­ni­to­ring pries­to­rov pre­vádz­ko­va­te­ľa ka­me­ra­mi na za­bez­pe­če­nie ochra­ny je­ho ma­jet­ku ale­bo fi­nan­čných zá­uj­mov, mo­ni­to­ro­va­nie efek­ti­vi­ty prá­ce za­mes­tnan­cov, ozna­mo­va­nie ne­ka­lých prak­tík na pra­co­vis­ku (tzv. whis­tleb­lowing) ne­bu­de pod­ľa § 10 ods. 3 písm. g) pot­reb­ný súh­las. Ta­ké­to sché­my zá­ro­veň ne­bu­de tre­ba „oso­bit­ne re­gis­tro­vať", bu­de pos­ta­ču­jú­ce ozná­me­nie, a to aj on-li­ne spô­so­bom

• Ko­pí­ro­va­nie/ske­no­va­nie úrad­ných dok­la­dov: bu­de bez ob­me­dze­ní v rám­ci pra­cov­nop­ráv­nych ale­bo ob­dob­ných vzťa­hov

• Úrad vy­dá prík­lad­ný zoz­nam in­for­mač­ných sys­té­mov, kto­ré bu­dú pod­ľa oča­ká­va­nia spo­loč­nos­ti ozna­mo­vať

Zá­ro­veň sa pod­nik­li kro­ky k to­mu, aby zá­kon bol účin­ný už k 1. 4. 2014.

Za­mes­tná­va­te­lia tiež do­siah­li ve­rej­ný prís­ľub, že úrad ne­bu­de z vlas­tnej ini­cia­tí­vy vy­ko­ná­vať do kon­ca ro­ka kon­tro­ly bez­peč­nos­tných pro­jek­tov, a via­ce­ro ďal­ších prís­ľu­bov na vy­da­nie me­to­dic­kých po­ky­nov a zá­väz­ných sta­no­vísk. Skrá­te­né le­gis­la­tív­ne ko­na­nie by moh­lo zna­me­nať, že no­ve­la bu­de účin­ná naj­nes­kôr k 1. 6., mož­no aj k 1. 5. 2014.

O prip­ra­vo­va­ných zme­nách in­for­mo­val pred­se­da Re­pub­li­ko­vej únie za­mes­tná­va­te­ľov (RÚZ) Ľuboš Si­ro­ta.

Zdroj: APIS


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter