Workshop: Hackeri – čo vlastne robia? Sú pre nás hrozbou alebo prínosom?

Aj ta­ké­to té­my vo voľ­nej dis­ku­sii za­zne­jú už 21. mar­ca v pia­tok v Di­gi­poin­te v Po­lus Ci­ty Cen­ter.

Voľ­nú dis­ku­siu bu­de od 16. ho­di­ny viesť Ma­tej Nem­ček z Prog­res­sba­ru, pr­vé­ho Hac­ker­spa­ceu v Bra­tis­la­ve. Náv­štev­ní­ci sa doz­ve­dia, ako fun­gu­jú Hac­ker­spa­ces na Slo­ven­sku a v Če­chách, kde sa na­chá­dza­jú, kto tam má prís­tup a čo sa tam mô­že nau­čiť. Pre ro­di­čov je dô­le­ži­tá in­for­má­cia, či je vhod­ný vstup pre de­ti a či sa tre­ba báť ta­kých­to náv­štev ale­bo, nao­pak, mo­ti­vo­vať de­ti k stret­nu­tiu so za­ují­ma­vý­mi ľuď­mi.

hackeri_na_slovensku.jpg

Ďal­šia ak­ti­vi­ta v rám­ci no­vin­ky FIIT piat­ky bu­de už 28. mar­ca dis­ku­sia na té­mu, ako fun­gu­je te­le­ko­mu­ni­kač­ný ope­rá­tor. Mar­tin Na­gy z Fa­kul­ty in­for­ma­ti­ky a in­for­mač­ných tech­no­ló­gií STU v Bra­tis­la­ve nás pre­ve­die „vnút­rom" te­le­ko­mu­ni­kač­ných ope­rá­to­rov a ich fun­go­va­ním. Pood­ha­lí nám ča­ro z dneš­né­ho poh­ľa­du už bež­ných ve­cí, kto­ré všet­ci pou­ží­va­me, ale mož­no ne­vie­me, čo sa nao­zaj de­je me­dzi dvo­ma slú­chad­la­mi.

digipoint2.jpg

A ko­neč­ne sa doz­vie­me, či sa sta­rý vý­rok „sto­jíš mi na káb­li" za­kla­dá nao­zaj na prav­de :).

Pre di­ev­ča­tá stre­doš­ko­láč­ky je na 26. mar­ca od 14. do 16. ho­di­ny prip­ra­ve­ný wor­kshop s náz­vom Vy­tvor si vlas­tnú do­má­cu sieť. Naučia sa vy­tvo­riť vlast­ný ká­bel, zos­ta­viť do­má­cu sieť, pre­po­jiť via­ce­ré za­ria­de­nia, do­kon­ca aj ove­riť jej fun­kčnosť. To všet­ko im spros­tred­ku­jú Ev­ka a Jan­ko zo spo­loč­nos­ti VIP­Tel. Na wor­kshop sa tre­ba re­gis­tro­vať na www.aj­ty­vit.sk/it-pro­jek­ty.

digipoint3.jpg

Zdroj: DIGIPOINTOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter