Naozaj môže vaša chladnička posielať spam?

V pos­led­nom ča­se sa za­čí­na­jú ob­ja­vo­vať sprá­vy, že ky­berzlo­čin­ci si vy­tvá­ra­jú sieť spam­bo­tov z in­te­li­gen­tných za­ria­de­ní v do­mác­nos­tiach. Mô­že te­da múd­ra chlad­nič­ka ale­bo te­le­ví­zor po­sie­lať bez váš­ho ve­do­mia ne­vy­žia­da­nú poš­tu?

Ter­mín inter­net ve­cí sa sna­ží za­chy­tiť ar­chi­tek­tú­ru, kto­rou bu­de veľ­ké a pes­tré množ­stvo do­má­cich či prie­my­sel­ných prís­tro­jov pri­po­je­ných do inter­ne­tu, či už na pre­nos dát, ale­bo vzdia­le­nú sprá­vu. Sa­moz­rej­me, zna­me­ná to väč­šiu in­te­li­gen­ciu jed­not­li­vých za­ria­de­ní, kto­rá pri­ná­ša rov­na­ké ri­zi­ká ako pl­no­hod­not­né po­čí­ta­če, či už ide o mož­nosť prie­ni­ku, ale­bo in­fi­ko­va­nia.

Niek­to­rí od­bor­ní­ci tvr­dia, že sme sa už dos­ta­li do fá­zy, keď niek­to­ré chlad­nič­ky či ká­vo­va­ry vy­ba­ve­né pri­po­je­ním k inter­ne­tu ro­zo­sie­la­jú pod vply­vom mal­vé­ru spam. Kon­krét­ne bez­peč­nos­tná fir­ma Proof­point uve­rej­ni­la sprá­vu, pod­ľa kto­rej pred týž­dňom za­zna­me­na­la útok prav­de­po­dob­ne po­chá­dza­jú­ci od in­te­li­gen­tných za­ria­de­ní. Opi­su­je glo­bál­ny útok po­zos­tá­va­jú­ci z viac ako 750 000 e-mai­lov po­chá­dza­jú­cich z viac ako 100 000 jed­no­tiek do­má­cich za­ria­de­ní, ako sú mul­ti­me­diál­ne cen­trá, te­le­ví­zo­ry a mi­ni­mál­ne jed­na chlad­nič­ka.

Fir­ma Sym­an­tec však spo­mí­na­né úda­je roz­po­ru­je. Pod­ľa Lia­ma ​​O'Mur­chua, ma­na­žé­ra tí­mu bez­peč­nos­tných ope­rá­cií: „Sym­an­tec nik­dy nič ta­ké ne­zaz­na­me­nal. Inter­net veľ­mi sta­ros­tli­vo mo­ni­to­ru­je­me a ve­rí­me, že nie­čo ta­ké by sme si všim­li. Za ta­ký­mi vý­sled­ka­mi mu­sí byť chy­ba ne­ja­kej ana­lý­zy fir­my Proof­point."

Mo­der­ná chlad­nič­ka sku­toč­ne mô­že mať IP ad­re­su, kto­rú pot­re­bu­je na vzdia­le­né mo­ni­to­ro­va­nie, ako je tep­lo­ta či fun­kčnosť kom­pre­so­rov, ale nie ru­ti­ny vhod­né na od­osie­la­nie spa­mu. Sym­an­tec skôr sta­vil na to, že na vi­ne bo­li do­má­ce po­čí­ta­če za­mas­ko­va­né za do­má­cim sme­ro­va­čom vy­ko­ná­va­jú­cim prek­lad adries a sme­ro­va­nie por­tov.

Ťaž­ko však uve­riť, že by ta­ký­to tri­viál­ny sce­nár fir­ma ako Proof­point pre­hliad­la či neo­ve­ri­la.
Tá na­po­kon na­ďa­lej tr­vá na svo­jej ana­lý­ze: „Ky­berzlo­či­nec­ké sku­pi­ny už za­ča­li ov­lá­dať do­má­ce sme­ro­va­če, múd­re za­ria­de­nia a ďal­šie kom­po­nen­ty inter­ne­tu ve­cí a me­niť ich na zom­bie či thin­gbo­ty. Sme veľ­mi dob­re oboz­ná­me­ní s tech­no­ló­giou pres­me­ro­va­nia por­tov, kto­rú na­ši kri­ti­ci spo­mí­na­jú. Ove­ro­va­li sme, že e-mai­lo­vé sprá­vy ne­po­chá­dza­li z prek­la­da­né­ho seg­men­tu, ale pria­mo z roz­hra­nia WAN."

Exper­ti Sym­an­te­cu zos­tá­va­jú pe­si­mis­tic­kí, ale sú­čas­ne pri­púš­ťa­jú, že sa už stret­li s dvo­ma čer­va­mi, kto­ré na­pá­da­jú za­ria­de­nia spa­da­jú­ce do inter­ne­tu ve­cí, ako sú ka­me­ry a me­diál­ne cen­trá. Za­ují­ma­vý je pre­dov­šet­kým červ ozna­čo­va­ný ako Li­nux.Darlioz, kto­rý po­čas in­fi­ko­va­nia ove­ru­je, či sa na za­ria­de­ní na­chá­dza kon­ku­renč­ný červ Li­nux.Aid­ra, a prí­pad­ne ho od­stra­ňu­je.

Nik­to však ne­po­chy­bu­je, že bez­peč­nos­tné otáz­ky oko­lo in­te­li­gen­tných za­ria­de­ní sa väč­ši­nou ig­no­ru­jú a veľ­ké prob­lé­my nás eš­te len ča­ka­jú. A skôr či nes­kôr zrej­me pred­sta­va chlad­nič­ky ro­zo­sie­la­jú­cej spam už ne­bu­de ta­ká ús­mev­ná.

Zdroj: Com­pu­terWorld


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter