SNOWDEN: Vláda USA ma chce zabiť

Bý­va­lý spo­lup­ra­cov­ník ame­ric­kých taj­ných slu­žieb Edward Snowden priz­nal, že sa obá­va o svoj ži­vot. Uro­bil tak v roz­ho­vo­re pre ne­mec­kú te­le­ví­ziu ARD, kto­rá je­ho úryv­ky zve­rej­ni­la v ne­de­ľu. Pod­ľa je­ho slov by "mi tí­to ľu­dia, pred­sta­vi­te­lia vlá­dy ra­di stre­li­li guľ­ku do hla­vy ale­bo ma ot­rá­vi­li pri ces­te zo su­per­mar­ke­tu a po­tom sa po­ze­ra­li, ako umie­ram v spr­che".

Vy­jad­ril sa tak v od­ka­ze na mi­nu­lý týž­deň zve­rej­ne­né in­for­má­cie ame­ric­ké­ho por­tá­lu Buz­zFeed, kto­rý pri­nie­sol jas­né hroz­by z úst ne­me­no­va­ných pred­sta­vi­te­ľov Pen­ta­go­nu. Tí vy­jad­ri­li veľ­kú chuť Snowde­na usmr­tiť. Po­čí­ta­čo­vý tech­nik sa tak pre ARD vy­jad­ril po­čas roz­ho­vo­ru, kto­rý ro­bi­li na uta­je­nom mies­te v Mos­kve. Ame­ri­čan je však pod­ľa slov je­ho práv­ni­ka Ana­to­li­ja Ku­če­re­nu stá­le pod doh­ľa­dom bez­peč­nos­tných síl. Ku­če­re­na na­vy­še potvr­dil, že sa vo ve­ci hro­zieb plá­nu­je ob­rá­tiť na ame­ric­ké úra­dy v zá­uj­me pre­šet­re­nia zdro­jov por­tá­lu.

Snowden v jú­ni 2013 vy­vo­lal roz­ruch prez­ra­de­ním sle­do­va­cích prog­ra­mov ame­ric­kej Ná­rod­nej bez­peč­nos­tnej agen­tú­ry a po nie­koľ­ko­týž­dňo­vom uk­rý­va­ní sa na jed­nom z mos­kov­ských le­tísk na­po­kon v augus­te dos­tal az­yl v Rus­ku. Je­ho in­for­má­cie zve­rej­nil dnes už bý­va­lý ko­men­tá­tor brit­ské­ho den­ní­ka The Guar­dian Glenn Greenwald. Pod­ľa je­ho slov USA ile­gál­ne sle­do­va­li ko­mu­ni­ká­ciu za­hra­nič­ných pred­sta­vi­te­ľov ako aj mi­lió­nov bež­ných ľu­dí.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter