Safeplug – zariadenie ktoré skryje vašu identitu na webe

safeplug_271.jpg Keď si pre­ze­rá­te inter­ne­to­vé strán­ky, za­ne­chá­va­te za se­bou sto­py, kto­ré pos­tup­ne od­ha­lu­jú va­šu di­gi­tál­nu iden­ti­tu. Tie­to sto­py je mož­né skrý­vať po­mo­cou sys­té­mu Tor, kto­rý bol navr­hnu­tý s dô­ra­zom na ochra­nu on­li­ne iden­ti­ty.

Do­ne­dáv­na bo­lo mož­né vy­uží­vať to­to rie­še­nie iba cez špe­ciál­ny webo­vý pre­hlia­dač. Na trh sa však dos­ta­lo za­ria­de­nie Sa­fep­lug, kto­ré pri­po­jí­te k váš­mu rou­te­ru a za­ria­de­nie bu­de auto­ma­tic­ky sme­ro­vať pre­ná­ša­né dá­ta cez Tor. V praxi to zna­me­ná, že dá­ta sú šif­ro­va­né a on­li­ne ko­mu­ni­ká­cia by tak ma­la os­tať ano­nym­ná. Za­ria­de­nie nas­ta­ví­te v prie­be­hu dvoch mi­nút, pou­ží­va­teľ si iba zvo­lí, kto­ré inter­ne­to­vé pre­hlia­da­če ma­jú Tor vy­uží­vať.

Ne­vý­ho­dou za­ria­de­nia je mož­ný pok­les rých­los­ti, z dô­vo­du šif­ro­va­nia a pres­me­ro­va­nia pri po­sie­la­ní dát mô­že tr­vať na­čí­ta­nie inter­ne­to­vých strá­nok aj mi­nú­tu. Sa­fep­lug však umož­ňu­je pris­pô­so­biť, kto­ré webo­vé strán­ky ma­jú byť sme­ro­va­né cez Tor a kto­ré nie.

Sa­fep­lug sa pre­dá­va za 49 do­lá­rov, za­ria­de­nie je dos­tup­né cez ofi­ciál­ne strán­ky vý­rob­cu.

Zdroj: po­pu­lar­me­cha­nics.comOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter