Hackeri získali prístup k 16 miliónom e-mailových účtov

Ne­mec­ký Spol­ko­vý úrad pre on-li­ne bez­peč­nosť (BSI) v uto­rok ozná­mil, že nez­ná­mi pá­cha­te­lia uk­rad­li prís­tu­po­vé úda­je k 16 mi­lió­nom e-mai­lo­vých úč­tov. Pod­ľa ho­vor­cu agen­tú­ry Ti­ma Grie­se­ho asi po­lo­vi­ca z nich zrej­me pat­rí Nem­com, pre­to­že ich do­mé­no­vý ná­zov má kon­cov­ku .de.

Cie­ľo­vé po­čí­ta­če bo­li prav­de­po­dob­ne in­fi­ko­va­né škod­li­vým sof­tvé­rom. Ok­rem e-mai­lo­vých adries sa útoč­ní­ci za­me­ra­li aj na so­ciál­ne mé­diá pou­ží­va­te­ľov a on-li­ne ob­cho­dy.

BSI zria­di­lo webo­vú strán­ku, na kto­rej si pou­ží­va­te­lia mô­žu skon­tro­lo­vať, či bo­li na­pad­nu­té aj ich úč­ty, tá však pod ná­po­rom ich po­žia­da­viek čos­ko­ro sko­la­bo­va­la.

Vzhľa­dom na pre­bie­ha­jú­ce vy­šet­ro­va­nie úrad nez­ve­rej­nil, od­kiaľ in­for­má­ciu dos­tal a ke­dy ana­lý­zu ne­le­gál­nych bot­ne­tov vy­ko­nal. Na­pad­nu­tým pou­ží­va­te­ľom však od­po­ru­čil, aby vo svo­jich po­čí­ta­čoch skon­tro­lo­va­li prí­tom­nosť po­ten­ciál­ne škod­li­vých prog­ra­mov a zme­ni­li prís­tu­po­vé hes­lá nie­len k e-mai­lo­vé­mu úč­tu, ale aj k so­ciál­nym sie­ťam a inter­ne­to­vým ob­cho­dom.

Zdroj: rt.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter