Blackphone - telefón, ktorý vás ochráni pred špehovaním

Spo­loč­nos­ti Si­lent Circ­le a Geek­spho­ne sa spo­ji­li v sna­he vy­tvo­riť do­ko­na­le za­bez­pe­če­ný te­le­fón. Ich spo­loč­ný pro­dukt Blac­kpho­ne a pr­výk­rát sa pred­sta­ví už o me­siac, na vý­sta­ve MWC v Bar­ce­lo­ne.

Spo­loč­nosť Si­lent Circ­le v mi­nu­los­ti vy­vi­nu­la a pre­vádz­ko­va­la šif­ro­va­nú emai­lo­vú služ­bu. Špa­nielsky star­tup Geek­spho­ne za­se vy­rá­bal har­dvér pre ope­rač­ný sys­tém Fi­re­fox OS. Dnes obe spo­loč­nos­ti pra­cu­jú na te­le­fó­ne Blac­kpho­ne, kto­rý má pou­ží­va­te­ľo­vi po­núk­nuť za­bez­pe­če­nú a šif­ro­va­nú ko­mu­ni­ká­ciu, pre­hlia­da­nie inter­ne­tu a zdie­ľa­nie sú­bo­rov. Súk­ro­mie pou­ží­va­te­ľov bu­de strá­žiť ope­rač­ný sys­tém Pri­va­tOS. Ide o up­ra­ve­ný An­droid, kto­rý je obo­ha­te­ný o špe­ciál­nu nad­stav­bu. Prak­tic­ky všet­ky ak­ti­vi­ty, na kto­ré sa smar­tfón vy­uží­va, by ma­li byť šif­ro­va­né a bez­peč­né.

Tre­ba však do­dať, že aby mo­hol pou­ží­va­teľ za­bez­pe­če­ne te­le­fo­no­vať ale­bo po­sie­lať šif­ro­va­né emai­ly, je pot­reb­né, aby od­osie­lať aj prí­jem­ca pou­ží­val za­bez­pe­če­nú služ­bu ale­bo za­ria­de­nie.


Zdroj:
tech­crunch.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter