Google chráni súkromie celebritám, ostatným umožní poslať vám poštu aj keď ich nepoznáte

Ne­dáv­no Goog­le sprís­tup­nil pou­ží­va­te­ľom no­vú fun­kciu. Ak má­te gmai­lo­vú ad­re­su a účet na služ­be Goog­le+, bu­dú môcť os­tat­ní pou­ží­va­te­lia služ­by Goog­le+ a Gmai­lu pos­lať e-mail do va­šej schrán­ky bez to­ho, aby poz­na­li va­šu e-mai­lo­vú ad­re­su.

Mô­žu tak uro­biť do­kon­ca aj pou­ží­va­te­lia, kto­rých ne­má­te vo svo­jich kru­hoch na Goog­le+. Tá­to fun­kcia je pre pou­ží­va­te­ľov pred­vo­le­ne za­pnu­tá. Mô­že­te ju však zme­niť v nas­ta­ve­niach Gmai­lu. Má­te na vý­ber z troch mož­nos­tí - buď vás ne­bu­de môcť kon­tak­to­vať nik­to, ale­bo len ľu­dia z va­šich kru­hov, prí­pad­ne aj ľu­dia z roz­ší­re­ných kru­hov, te­da z kru­hov ľu­dí, kto­rých má­te vo svo­jich kru­hoch.

No ako upo­zor­ni­la agen­tú­ra Reu­ters, Goog­le v tom­to prí­pa­de roz­li­šu­je me­dzi bež­ný­mi pou­ží­va­teľ­mi a ce­leb­ri­ta­mi, kto­ré by moh­li dos­tá­vať e-mai­ly od ti­sí­cok fa­nú­ši­kov. Pre ne Goog­le auto­ma­tic­ky nas­ta­vil, že ich mô­žu kon­tak­to­vať len ľu­dia, kto­rých ma­jú vo svo­jich kru­hoch. Os­tat­ných pou­ží­va­te­ľov te­da mô­že kon­tak­to­vať kto­koľ­vek zo sie­te.

Zdroj: the­ver­ge.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter