Rebríček nelegálne najsťahovanejších filmov za rok 2013

Ne­le­gál­ne naj­sťa­ho­va­nej­ším fil­mom ro­ka 2013 je pr­vá časť troj­diel­nej adap­tá­cie kni­hy Ho­bit s pod­ti­tu­lom Neo­ča­ká­va­ná ces­ta. Vy­plý­va to zo šta­tis­tík por­tá­lu TorrentFreak. Sním­ka v ré­žii Pet­ra Jac­kso­na za­zna­me­na­la na Bit­Torrent sie­ťach vy­še osem mi­lió­nov stiah­nu­tí.

Dru­há prieč­ka pat­rí Di­vo­ké­mu Djan­go­vi Quen­ti­na Ta­ran­ti­na, kto­rý tiež prek­ro­čil hra­ni­cu ôs­mich mi­lió­nov, tre­tie skon­či­lo šies­te Rých­lo a Zbe­si­lo, štvor­ka pat­rí tre­tie­mu Iron Ma­no­vi a pr­vú päť­ku uzat­vá­ra Te­ra­pia lás­kou.

TorrentFreak pri zos­ta­vo­va­ní reb­ríč­ka čer­pal zo šta­tis­tík Bit­Torrent sie­tí, pri­čom sa za­me­ral na sú­bo­ry stiah­nu­té od 1. ja­nuá­ra do po­lo­vi­ce de­cem­bra. Upo­zor­ňu­je však, že neexis­tu­jú ve­rej­ne dos­tup­né úda­je o on­li­ne strea­moch a sťa­ho­va­ní sú­bo­rov pros­tred­níc­tvom cy­berloc­ker strá­nok, čo zna­me­ná, že sku­toč­né poč­ty ne­le­gál­nych downloa­dov mô­žu byť om­no­ho vy­ššie.

Naj­sťa­ho­va­nej­šie fil­my ro­ka 2013 pros­tred­níc­tvom Bit­Torren­tov:

1. Ho­bit: Neo­ča­ká­va­ná ces­ta - 8 400 000 stiah­nu­tí
2. Di­vo­ký Djan­go - 8 100 000 stiah­nu­tí
3. Rých­lo a Zbe­si­lo 6 - 7 900 000 stiah­nu­tí
4. Iron Man 3 - 7 600 000 stiah­nu­tí
5. Te­ra­pia lás­kou - 7 500 000 stiah­nu­tí
6. Star Trek: Do tem­no­ty - 7 400 000 stiah­nu­tí
7. Lov­ci gangstrov - 7 200 000 stiah­nu­tí
8. Pod­fu­ká­ri - 7 000 000 stiah­nu­tí
9. Vo štvo­ri­ci po opi­ci 3 - 6 900 000 stiah­nu­tí
10. Sve­to­vá voj­na Z - 6 700 000 stiah­nu­tí

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter