Senátor chce zákon, ktorý umožní znefunkčnenie telefónu na diaľku

Prak­tic­ky kaž­dá tre­tia krá­dež v Ame­ri­ke sú­vi­sí s od­cu­dze­ním in­te­li­gen­tné­ho te­le­fó­nu. Za rok 2012 spô­so­bi­li tie­to krá­de­že ško­du vo vý­ške 30 mi­liárd do­lá­rov. Se­ná­tor Mark Le­no chce pre­sa­diť zá­kon, kto­rý by umož­ňo­val zne­fun­kčniť te­le­fón na di­aľ­ku.

Dneš­né te­le­fó­ny mô­že pou­ží­va­teľ na di­aľ­ku vy­ma­zať, prí­pad­ne uzam­knúť. To je však mož­né iba v prí­pa­de, že je te­le­fón pri­po­je­ný do inter­ne­tu. V prí­pa­de niek­to­rých ap­li­ká­cií sa dá te­le­fón vy­ma­zať aj po­mo­cou SMS sprá­vy. No­vý zá­kon, kto­rý chce pre­sa­diť ka­li­for­nský se­ná­tor, je eš­te strik­tnej­ší. Chce po­vo­liť tech­no­ló­giu, kto­rá by umož­ni­la te­le­ko­mu­ni­kač­ným ope­rá­to­rom te­le­fón úpl­ne zne­fun­kčniť. Na di­aľ­ku.

Tzv. „kill switch" by sa ak­ti­vo­val od­os­la­ním sprá­vy do te­le­fó­nu. Ame­ric­kí te­le­ko­mu­ni­kač­ní ope­rá­to­ri sú pro­ti ta­ké­mu­to kro­ku. Ar­gu­men­tu­jú naj­mä ri­zi­kom mož­né­ho zneu­ži­tia tech­no­ló­gie.

Zdroj: news.cnet.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter