Snowden: Moja misia je zavŕšená, vyhral som

Bý­va­lý spo­lup­ra­cov­ník NSA Edward Snowden, kto­rý pos­ky­tol mé­diám in­for­má­cie o ame­ric­kom špe­ho­va­ní inter­ne­to­vej a te­le­fo­nic­kej ko­mu­ni­ká­cie, po­va­žu­je svo­je pos­la­nie za spl­ne­né. Vy­jad­ril sa tak v roz­ho­vo­re pre den­ník The Was­hin­gton Post.

„Po­kiaľ ide o mo­je osob­né za­dos­ťu­či­ne­nie, mo­ja mi­sia sa skon­či­la," po­ve­dal Snowden. „Už som vy­hral... Upo­zor­ňu­jem, že som nech­cel zme­niť spo­loč­nosť. Chcel som jej dať mož­nosť roz­hod­núť, či by sa sa­ma ma­la zme­niť."

Roz­ho­vo­ry tr­va­jú­ce 14 ho­dín sa us­ku­toč­ni­li v Mos­kve v prie­be­hu dvoch dní. Snowden po­čas nich pô­so­bil uvoľ­ne­ne a sús­tre­de­ne. Iš­lo o pr­vé osob­né inter­view od jú­na, keď Snowden pril­etel do Rus­ka, kde mu bol 1. augus­ta ude­le­ný do­čas­ný az­yl.

Roz­ho­vor so Snowde­nom od­vy­sie­la­la po­čas Via­noc aj brit­ská te­le­ví­zia Chan­nel 4, kto­rá kaž­do­roč­ne pri­ná­ša „al­ter­na­tív­ne via­noč­né po­sol­stvo" ako kon­tra­punkt k via­noč­né­mu prí­ho­vo­ru krá­ľov­nej. Snowden sa v ňom pri­ho­vá­ral pria­mo k brit­ským ob­ča­nom a zmie­nil sa o prob­le­ma­ti­ke ochra­ny osob­ných úda­jov. Vy­svet­lil, pre­čo sa dom­nie­va, že „bez­oh­ľad­né ma­so­vé sle­do­va­nie ob­ča­nov vlá­da­mi je zlé".

V krát­kom, sot­va dvoj­mi­nú­to­vom vi­deu Snowden spo­me­nul aj ro­mán brit­ské­ho auto­ra Geor­gea Orwel­la 1984. Po­ve­dal, že mik­ro­fó­ny, ka­me­ry a te­le­víz­ne ob­ra­zov­ky z toh­to di­ela sú „nič v po­rov­na­ní s na­šou sú­čas­nos­ťou".

„Ak chce vlá­da nao­zaj ve­dieť, ako sa cí­ti­me, vždy je lac­nej­šie spý­tať sa než pou­žiť špio­náž," vy­jad­ril sa Snowden vo vi­deu pre Chan­nel 4.

Zdroj: was­hin­gton­post.com
the­ver­ge.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter