Google, Facebook, Apple, Microsoft a spol. sa spojili, aby bojovali proti špehovaniu vládou USA

Veľ­ké tech­no­lo­gic­ké fir­my vy­zva­li ame­ric­kú vlá­du na pre­hod­no­te­nie exis­tu­jú­cej „sle­do­va­cej po­li­ti­ky".

Osem fi­riem (Goog­le, App­le, Fa­ce­book, Twit­ter, AOL, Mic­ro­soft, Lin­ke­dIn a Yahoo) spo­ji­lo svo­je si­ly a pod hla­vič­kou no­vej or­ga­ni­zá­cie Re­form Go­ver­nment Sur­veillan­ce Group pre­sa­dzu­jú zá­sad­nú re­for­mu ame­ric­ké­ho špio­náž­ne­ho prog­ra­mu.

Sku­pi­na od­os­la­la ame­ric­ké­mu pre­zi­den­to­vi a čle­nom ta­moj­šie­ho Kon­gre­su list, v kto­rom vy­jad­ru­je zne­po­ko­je­nie nad sú­čas­nou mie­rou špe­ho­va­nia inter­ne­to­vých pou­ží­va­te­ľov, kto­rá pod­ľa nich zá­sad­ným spô­so­bom pod­ko­pá­va ľud­skú slo­bo­du.

„Chá­pe­me, že štát mu­sí chrá­niť svo­jich ob­ča­nov. Vzhľa­dom na sku­toč­nos­ti, kto­ré nas­ta­li, však cí­ti­me pot­re­bu upo­zor­niť na ne­vyh­nut­nosť cel­ko­vej re­for­my glo­bál­ne­ho špio­náž­ne­ho prog­ra­mu," pí­še sa v ot­vo­re­nom lis­te, kto­rý sku­pi­na zve­rej­ni­la na svo­jich strán­kach.
Sku­pi­na upo­zor­ňu­je na ras­tú­ci vplyv štá­tu na úkor jed­not­liv­ca. Čo­raz čas­tej­šie vraj do­chá­dza k po­ru­šo­va­niu ob­čian­skych práv za­ru­če­ných ame­ric­kou ús­ta­vou. „Do­chá­dza k po­ru­šo­va­niu slo­bo­dy, kto­rú si všet­ci tak ce­ní­me. Nas­tal čas na zme­nu."

Krok ôs­mich tech­no­lo­gic­kých gi­gan­tov pri­chá­dza v ča­se, keď už ce­lým sve­tom nie­koľ­ko me­sia­cov otria­sa veľ­ký špe­ho­va­cí škan­dál ame­ric­kých taj­ných slu­žieb, kto­ré­ho štar­to­va­cím mo­to­rom bol whis­tleb­lower Edward Snowden, kto­rý sa mo­men­tál­ne skrý­va niek­de v Rus­ku.

Bý­va­lý spo­lup­ra­cov­ník ame­ric­kej Ná­rod­nej bez­peč­nos­tnej agen­tú­ry (NSA) pos­ky­tol mé­diám veľ­ké množ­stvo in­for­má­cií o spô­so­boch, ako NSA na­ru­šo­va­la súk­ro­mie mno­hých ľu­dí po ce­lom sve­te - od od­po­čú­va­nia te­le­fón­nych ho­vo­rov cez sle­do­va­nie inter­ne­to­vej ko­mu­ni­ká­cie až po zneu­ži­tie me­dzi­kon­ti­nen­tál­nych op­tic­kých káb­lov.

Čle­no­via pro­re­for­mnej sku­pi­ny po­va­žu­jú do­te­raz zve­rej­ne­né in­for­má­cie za dos­ta­toč­ný dô­kaz chý­ba­jú­ce kon­tro­ly nad ame­ric­kým mo­ni­to­ro­va­cím prog­ra­mom. „Vlád­ne­mu zhro­maž­ďo­va­niu in­for­má­cií chý­ba­jú jas­né li­mi­ty a väč­šiu tran­spa­ren­tnosť," po­ve­dal za­kla­da­teľ Fa­ce­boo­ku Mark Zuc­ker­berg.

Niek­to­ré z fi­riem za­po­je­ných do pro­re­for­mnej ini­cia­tí­vy bo­li ame­ric­ký­mi úrad­mi sa­my po­žia­da­né o pos­kyt­nu­tie ur­či­tých úda­jov o vy­bra­ných pou­ží­va­te­ľoch. Svo­je za­po­je­nie potvr­di­li App­le, Mic­ro­soft, Goog­le, Yahoo a Fa­ce­book.

Spo­loč­nos­ti žia­da­li vlá­du o po­vo­le­nie zve­rej­niť po­čet a po­va­hu pos­kyt­nu­tých dát, aby sa tak pre­diš­lo akým­koľ­vek špe­ku­lá­ciám. Za­tiaľ neús­peš­ne.

Zdroj: Com­pu­terWorld


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter