FBI dokáže na diaľku spustiť webovú kameru a špehovať ľudí bez toho, aby to zistili

FBI vy­vi­nu­la pok­ro­či­lú do­hlia­da­ciu tech­ni­ku, kto­rá jej umož­ňu­je po taj­nom ak­ti­vo­va­ní webo­vej ka­me­ry sle­do­vať nič ne­tu­šia­cich ma­ji­te­ľov po­čí­ta­čov. Po za­pnu­tí ka­me­ry na di­aľ­ku sa vy­šet­ro­va­te­ľom pre­ná­ša ob­raz v reál­nom ča­se, a to bez za­pnu­tia sve­tiel­ka in­di­ku­jú­ce­ho, že ka­me­ra je v pre­vádz­ke.

FBI sa mô­že aj na­bú­rať do po­čí­ta­ča po­doz­ri­vej oso­by a sťa­ho­vať z ne­ho sú­bo­ry, fo­tog­ra­fie a ulo­že­né e-mai­ly. Na no­vú fun­kciu snoo­pin­gu vrhlo svet­lo vy­šet­ro­va­nie zá­had­né­ho mu­ža me­nom Mo, kto­rý sa vy­hrá­žal, že vy­ho­dí do po­ve­tria bu­do­vy pl­né ne­vin­ných ľu­dí. Hro­zil aj bom­bo­vý­mi útok­mi na is­té vä­ze­nie, ho­tel, tri ško­ly a dve le­tis­ká. Na spo­mí­na­ných mies­tach sa však ni­ja­ké bom­by ne­naš­li.

Mo pr­výk­rát kon­tak­to­val fe­de­rál­ne úra­dy v jú­li 2012, na ko­mu­ni­ká­ciu pou­ží­val ne­vys­to­po­va­teľ­ný mail a šif­ro­va­ný te­le­fón. FBI na­po­kon pou­ži­la pri zis­ťo­va­ní mu­žo­vej to­tož­nos­ti špe­ciál­ny sof­tvér, kto­rý vy­tvo­ril tím pro­fe­sio­nál­nych hac­ke­rov a do po­čí­ta­ča sa nain­šta­lo­val sám, keď sa Mo prih­lá­sil na svoj mai­lo­vý účet Yahoo.

Na na­sa­de­nie ta­ké­ho sof­tvé­ru je pot­reb­né od­súh­la­se­nie sú­du. V tom­to prí­pa­de súh­las pos­ky­tol sud­ca z Den­ve­ru. No nie všet­ky žia­dos­ti súd od­súh­la­sí. V inom prí­pa­de sud­ca z Hous­to­nu tú­to me­tó­du cha­rak­te­ri­zo­val ako „extrém­ne do­tie­ra­vú" a prav­de­po­dob­ne proti­ús­tav­nú, pre­to od­mie­tol ude­liť súh­las.

Bý­va­lý za­mes­tna­nec agen­tú­ry sa pre den­ník Was­hin­gton Post vy­jad­ril, že FBI má mož­nosť dos­tať sa k webo­vej ka­me­re po­čí­ta­čov už nie­koľ­ko ro­kov. Nie je však jas­né, koľ­kok­rát úrad tú­to mož­nosť nao­zaj vy­užil, ale ten­to nás­troj vraj pou­ží­va len v bo­ji pro­ti te­ro­riz­mu a pri vy­šet­ro­va­ní naj­zá­važ­nej­ších zlo­či­nov.

„Dos­ta­li sme sa do sve­ta, kde sa zá­kon vy­nu­cu­je na­bú­ra­ním do po­čí­ta­čov ľu­dí, no nik­dy sa o tom ne­vied­la ve­rej­ná dis­ku­sia," pos­ťa­žo­val sa Chris­top­her Sog­hoian z Ame­ric­kej únie ob­čian­skych slo­bôd.

Zdroj: ny­post.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter