NSA sleduje polohu stoviek miliónov mobilov po celom svete, aj keď nemajú GPS

Ame­ric­ká Ná­rod­ná bez­peč­nos­tná agen­tú­ra sle­du­je stov­ky mi­lió­nov mo­bil­ných te­le­fó­nov z ce­lé­ho sve­ta. In­for­má­ciu o tom pri­nie­sol den­ník Wasin­gton Post, kto­rý vy­chá­dzal z taj­ných do­ku­men­tov pos­kyt­nu­tých Edwar­dom Snowde­nom a z roz­ho­vo­rov s člen­mi roz­vied­ky.

„Zís­ka­li sme ob­rov­ské množ­stvo lo­ka­li­zač­ných úda­jov z ce­lé­ho sve­ta na­pich­nu­tím káb­lov, kto­ré spá­ja­jú mo­bil­né sie­te po ce­lom sve­te a vy­uží­va­jú ich ame­ric­ké mo­bil­né te­le­fó­ny, ale aj za­hra­nič­né," po­ve­dal zdroj, kto­rý si z po­cho­pi­teľ­ných dô­vo­dov že­lal za­cho­vať ano­ny­mi­tu. Ana­lý­zou tých­to dát mož­no náj­sť mo­bil­né te­le­fó­ny kde­koľ­vek na sve­te, sle­do­vať ich po­hyb a od­ha­liť aj taj­né vzťa­hy me­dzi ľuď­mi.

NSA iden­ti­fi­ku­je mo­bil a je­ho prís­luš­nosť k pri­po­je­né­mu vy­sie­la­ču (BTS), tak­že nie je pot­reb­né, aby te­le­fón mal vlas­tné GPS a je­ho pou­ží­va­teľ ani ne­mu­sí prá­ve te­le­fo­no­vať. Ak sa pou­ží­va­teľ po­hy­bu­je me­dzi jed­not­li­vý­mi BTS, NSA na zá­kla­de zá­zna­mov mô­že ma­po­vať je­ho po­hyb.

Ana­ly­tic­ké nás­tro­je, zná­me pod ko­lek­tív­nym náz­vom Co-tra­ve­ler, umož­ňu­jú od­ha­ľo­vať aj vzťa­hy me­dzi pou­ží­va­teľ­mi mo­bi­lov. Po­kiaľ sa niek­to­ré iden­ti­fi­ká­to­ry čas­to schá­dza­jú ale­bo sa na­raz po­hy­bu­jú cez rov­na­ké vy­sie­la­če, zrej­me exis­tu­je me­dzi pou­ží­va­teľ­mi spo­je­nie.

Co-tra­ve­ler a sú­vi­sia­ce nás­tro­je vy­ža­du­jú me­to­dic­ké zhro­maž­ďo­va­nie a ucho­vá­va­nie lo­ka­li­zač­ných úda­jov v glo­bál­nom roz­sa­hu. Agen­tú­ra po­tom mô­že sle­do­vať ľu­dí na dô­ver­ných ob­chod­ných ro­ko­va­niach, náv­šte­ve zdra­vot­níc­kych za­ria­de­ní, v ho­te­lo­vých iz­bách i do­ma.

„Ľudia, kto­rí si vá­žia svo­je súk­ro­mie, mô­žu šif­ro­vať svo­je e-mai­ly, mas­ko­vať svo­ju on-li­ne iden­ti­tu, ale je­di­ný spô­sob, ako uta­jiť svo­ju po­lo­hu, je úpl­ne sa od­po­jiť od mo­der­né­ho ko­mu­ni­kač­né­ho sys­té­mu a žiť v jas­ky­ni," vy­jad­ril sa Chris Sog­hoian, hlav­ný tech­no­lóg or­ga­ni­zá­cie Ame­ri­can Ci­vil Li­ber­ties Union.

Agen­tú­ra zoz­bie­ra den­ne tak­mer 5 mi­liárd zá­zna­mov. Vy­uži­je z nich sí­ce len ma­lý zlo­mok, no keď­že ne­vie, kto­ré bu­de pot­re­bo­vať, sna­ží sa ich ucho­vať čo naj­viac. Ce­lý ba­lík má asi 27 TB, čo je dvoj­ná­so­bok texto­vé­ho ob­sa­hu Kniž­ni­ce Kon­gre­su.

Ako ce­lý sys­tém Co-tra­ve­ler fun­gu­je, to zná­zor­ňu­je preh­ľad­ná in­fog­ra­fi­ka.

Zdroj: was­hin­gton­post.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter