Ako nato: Nastavujeme súkromie na Facebooku

Vie­te si správ­ne nas­ta­viť súk­ro­mie na Fa­ce­boo­ku? Nech­ce­te, aby bo­li va­še fot­ky, na kto­rých ste ozna­če­ní, hneď vi­di­teľ­né aj pre va­šich pria­te­ľov, a rad­šej ich bu­de­te po jed­nom schva­ľo­vať? Chce­te sa ubez­pe­čiť, či má­te všet­ko nas­ta­ve­né správ­ne a na nič ste ne­za­bud­li? Tak prá­ve pre vás je ten­to člá­nok.

Nas­ta­ve­nie súk­ro­mia a ob­sa­hu

V tom­to nas­ta­ve­ní si mô­že­te nas­ta­viť, kto vás bu­de môcť vy­hľa­dať na Fa­ce­boo­ku, pre ko­ho bu­dú vi­di­teľ­né va­še prís­pev­ky a či bu­dú môcť vy­hľa­dá­va­če uvá­dzať ob­sah na va­šu ča­so­vú os. 

fcb_sukromie.jpg

Da­né ve­ci nas­ta­ví­te tak­to:

V pra­vom hor­nom me­nu klik­ne­me na ikon­ku nas­ta­ve­ní. Zob­ra­zí sa preh­ľad­ná ta­buľ­ka. V po­lož­ke Kto mô­že vi­dieť môj ob­sah má­te mož­nosť nas­ta­viť, kto mô­že vi­dieť va­še bu­dú­ce prís­pev­ky, má­te mož­nosť skon­tro­lo­vať všet­ky va­še prís­pev­ky a všet­ko, kde má­te me­nov­ku, a ta­kis­to má­te mož­nosť ob­me­dziť pub­li­kum pre prís­pev­ky zdie­ľa­né s pria­teľ­mi pria­te­ľov ale­bo ve­rej­né. Pod tým­to me­nu má­te mož­nosť nas­ta­ve­nia Kto ma mô­že vy­hľa­dať. Tu mô­že­te nas­ta­viť, kto vás mô­že vy­hľa­dať pod­ľa e-mai­lo­vej ad­re­sy a te­le­fón­ne­ho čís­la, kto­ré ste uvied­li, a či chce­te, aby os­tat­né vy­hľa­dá­va­če uvá­dza­li od­kaz na va­šu ča­so­vú os.

2sukromie FB.jpg

Kto mô­že vi­dieť va­še bu­dú­ce prís­pev­ky

Tu si jed­no­du­cho nas­ta­ví­te, pre ko­ho bu­de vi­di­teľ­ný váš sta­tus, kto­rý na­pí­še­te. Mož­nos­ti, kto­ré nas­ta­ví­te tu, sa ulo­žia ako zá­klad­né, a tak ich pri kaž­dom ďal­šom pí­sa­ní sta­tu­su ne­mu­sí­te me­niť. Kaž­dý sta­tus však mô­že­te nas­ta­viť aj in­di­vi­duál­ne.

Skon­tro­lo­vať všet­ky va­še prís­pev­ky a všet­ko, kde má­te me­nov­ku

Tu náj­de­te jed­no­du­chý preh­ľad všet­ké­ho, čo ste „na­laj­ko­va­li", čo ste ko­men­to­va­li a s kým a ke­dy ste sa spria­te­li­li. Prís­pev­ky mô­že­te jed­no­du­cho ma­zať, up­ra­vo­vať ich nas­ta­ve­nie súk­ro­mia.

Ob­me­dziť pub­li­kom pre prís­pev­ky zdie­ľa­né s pria­teľ­mi pria­te­ľov ale­bo ve­rej­né

Tu mô­že­te jed­no­du­cho ob­me­dziť všet­ky star­šie prís­pev­ky, kto­ré ste nie­ke­dy zdie­ľa­li ve­rej­ne ale­bo s pria­teľ­mi va­šich pria­te­ľov. Pou­ži­tím toh­to nás­tro­ja ob­sah na va­šej ča­so­vej osi zdie­ľa­ný s pria­teľ­mi va­šich pria­te­ľov a ve­rej­ný ob­sah sa zme­nia na zdie­ľa­né iba s pria­teľ­mi.

Ne­za­bud­ni­te: Ľudia, kto­rí sú ozna­če­ní v prís­pev­koch, a aj ich pria­te­lia tie­to prís­pev­ky bu­dú vi­dieť.

Kto vás mô­že vy­hľa­dať pod­ľa e-mai­lo­vej ad­re­sy a te­le­fón­ne­ho čís­la, kto­ré ste uvied­li

Nech­ce­te, aby vás niek­to vy­hľa­dá­val pod­ľa te­le­fón­ne­ho čís­la ale­bo e-mai­lo­vej ad­re­sy, kto­ré ste uvied­li? Od­po­rú­ča­me to­to nas­ta­ve­nie nas­ta­viť na Pria­te­lia, aj keď rad­šej by sme uví­ta­li mož­nosť ne­zob­ra­zo­vať ni­ko­mu.

Chce­te, aby os­tat­né vy­hľa­dá­va­če uvá­dza­li od­kaz na va­šu ča­so­vú os?

Ak to­to neodškr­tne­te a ná­ho­dou má­te nas­ta­ve­nú vi­di­teľ­nosť prís­pev­kov na Ve­rej­né, v tom­to prí­pa­de si vás kto­koľ­vek mô­že náj­sť na Goog­le či Yahoo a čí­tať si va­še sta­tu­sy. Špe­ho­va­nie ne­bo­lo nik­dy jed­no­duch­šie! Pre­to od­po­rú­ča­me ne­zaškr­tnúť si ko­lón­ku Umož­niť os­tat­ným vy­hľa­dá­va­čom pre­po­je­nie na va­šu ča­so­vú os.

3sukromie FB.jpg

Nas­ta­ve­nia pre ča­so­vú os a ozna­čo­va­nie me­nov­ka­mi

Tu sa dá krás­ne nas­ta­viť súk­ro­mie pri ozna­čo­va­ní, zdie­ľa­ní fo­tog­ra­fií na va­šu ča­so­vú os. Ako aj to, kto uvi­dí a kto neu­vi­dí ob­sah a kto mô­že a kto ne­mô­že po­sie­lať prís­pev­ky na va­šu ča­so­vú os. Ako to nas­ta­viť?

Kto mô­že pri­dá­vať prís­pev­ky na va­šu ča­so­vú os?

V tom­to po­líč­ku jed­no­du­cho nas­ta­ví­te, kto mô­že pri­dá­vať prís­pev­ky na va­šu ča­so­vú os. Žiaľ, mo­men­tál­ne je tam mož­nosť Pria­te­lia ale­bo Iba ja. Uví­ta­li by sme mož­nosť voľ­by zo zoz­na­mov, pri­dá­vať by mo­hol nap­rík­lad len vy­tvo­re­ný zoz­nam ľu­dí pod náz­vom Zoz­nam 1 a po­dob­ne.

Kon­tro­lo­vať prís­pev­ky od pria­te­ľov, v kto­rých vás ozna­čia, eš­te pred tým, než sa ob­ja­via na va­šej ča­so­vej osi?

Ab­sen­ciu niek­to­rých fun­kcií vy­va­žu­je dru­há mož­nosť nas­ta­ve­nia. Po­kiaľ si nas­ta­ví­te tú­to fun­kciu na Za­pnu­té, všet­ky prís­pev­ky od pria­te­ľov si bu­de­te môcť pred uve­rej­ne­ním po­zrieť. Ta­kis­to má­te mož­nosť ich uve­rej­niť ale­bo neu­ve­rej­niť. Od­po­rú­ča­me vám to nas­ta­viť na mož­nosť Po­zor! To­to nas­ta­ve­nie nep­la­tí pre ap­li­ká­cie, kto­rým ste da­li po­vo­le­nie na pub­li­ko­va­nie prís­pev­kov na ča­so­vej osi.

Kon­tro­lo­vať, čo vi­dia os­tat­ní ľu­dia na va­šej ča­so­vej osi?

Fa­ce­book nám dá­va mož­nosť po­zrieť sa na na­šu ča­so­vú os z poh­ľa­du iné­ho pou­ží­va­te­ľa. Mô­že­te sa tak po­zrieť, ako vi­dí va­šu ča­so­vú os niek­to iný. Ta­kis­to sa mô­že­te ubez­pe­čiť, či ste si nas­ta­vi­li súk­ro­mie správ­ne.

Kto mô­že na va­šej ča­so­vej osi vi­dieť prís­pev­ky, v kto­rých má­te me­nov­ku?

Tu už je mož­nosť vo­liť si jed­not­li­vé nas­ta­ve­nia, do­kon­ca aj mož­nosť zvo­liť si Od­po­rú­ča­me si nas­ta­viť tú­to mož­nosť pod­ľa vku­su, prí­pad­ne na Pria­te­lia, Iba ja.

Kto mô­že na va­šej ča­so­vej osi vi­dieť prís­pev­ky od os­tat­ných?

Po­dob­né ako pre­doš­lé nas­ta­ve­nia, no pla­tí pre prís­pev­ky, kto­ré vám niek­to na nás­ten­ku na­pí­sal. Nep­la­tí pre prís­pev­ky, v kto­rých má­te me­nov­ku, to je fun­kcia vy­ššie. Od­po­rú­ča­me nas­ta­viť si tú­to mož­nosť pod­ľa vku­su, prí­pad­ne na Pria­te­lia, Iba ja.

Chce­te kon­tro­lo­vať ozna­če­nia me­nov­ka­mi, kto­ré ľu­dia pri­da­jú na va­še prís­pev­ky, pred­tým, ako sa tie­to me­nov­ky ob­ja­via na Fa­ce­boo­ku?

Keď do niek­to­ré­ho z va­šich prís­pev­kov pri­dá me­nov­ku niek­to, kto nie je me­dzi va­ši­mi pria­teľ­mi, vždy sa ob­ja­ví vý­zva na skon­tro­lo­va­nie. Te­da ak vás niek­to ozna­čí na fot­ke, naj­prv to bu­de vy­ža­do­vať va­še schvá­le­nie, až po­tom tam bu­de va­ša me­nov­ka. Od­po­rú­ča­me mať za­pnu­té.

Ak ste ozna­če­ní v prís­pev­ku, ko­ho chce­te pri­dať do ok­ru­hu pub­li­ka, po­kiaľ tam eš­te nie je?

Od­po­rú­ča­me nas­ta­viť pod­ľa vlas­tnej pot­re­by, prí­pad­ne ne­chať na Iba ja.

To­to sú zá­klad­né mož­nos­ti nas­ta­ve­nia súk­ro­mia na Fa­ce­boo­ku. Ve­rí­me, že vám as­poň ako-tak po­moh­li up­ra­viť a za­bez­pe­čiť si pro­fil. Nech­ce­te pred­sa, aby sa no­ví pria­te­lia doz­ve­de­li o vás všet­ko cez Fa­ce­book a nech­ce­li s va­mi mať už po­tom nič spo­loč­né :)

Zdroj: Svet IT


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter