Ochráňte si svoj Facebook, Google alebo Microsoft účet verifikáciou v dvoch krokoch

Ve­ri­fi­ká­cia v dvoch kro­koch je mo­men­tál­ne naj­roz­ší­re­nej­ší spô­sob, ako si zlep­šiť ochra­nu váš­ho úč­tu. Ok­rem ove­re­nia hes­lom vás bu­de služ­ba auten­ti­fi­ko­vať aj po­mo­cou špe­ciál­ne­ho čí­sel­né­ho kó­du, kto­rý dos­ta­ne­te SMS sprá­vou ale­bo vám ho vy­ge­ne­ru­je mo­bil­ná ap­li­ká­cia. Ako na to?

Ak­ti­vo­va­nie a pou­ží­va­nie ve­ri­fi­ká­cie v dvoch kro­koch nie je nič zlo­ži­té. Bez oh­ľa­du na služ­bu, pro­ces nas­ta­ve­nia a spá­ro­va­nia s mo­bil­nou ap­li­ká­ciou je tak­mer to­tož­ný. V tom­to člán­ku vám pred­sta­ví­me jed­no­du­chý ná­vod pre naj­pou­ží­va­nej­šie služ­by.

Fa­ce­book

Pot­reb­né nas­ta­ve­nie náj­de­te v Nas­ta­ve­niach bez­peč­nos­ti. Vy­ber­te si Ove­ro­va­nie prih­lá­se­nia a za­škr­tni­te je­di­nú mož­nosť, kto­rá je k dis­po­zí­cii. V ďal­šom kro­ku si zvoľ­te typ te­le­fó­nu. Ak pou­ží­va­te smar­tfón so sys­té­mom iOS ale­bo An­droid, po­tom vám kó­dy mô­že ge­ne­ro­vať aj ofi­ciál­na ap­li­ká­cia Fa­ce­boo­ku. Ak ne­bu­de­te pou­ží­vať ap­li­ká­ciu, kó­dy mô­že­te dos­tá­vať aj po­mo­cou SMS sprá­vy. Tzv. Co­de Ge­ne­ra­tor náj­de­te v spod­nej čas­ti boč­nej liš­ty mo­bil­nej FB ap­li­ká­cie. Po ak­ti­vá­cii fun­kcie a pr­vom za­da­ní ove­ro­va­cie­ho kó­du sa účet spá­ru­je s ge­ne­rá­to­rom.

Ďal­ším spô­so­bom, ako zís­ka­vať kó­dy, je pou­žiť ap­li­ká­cie tre­tích strán. My sme si ob­ľú­bi­li uti­li­tu Aut­hy, kto­rá má štý­lo­vé pou­ží­va­teľ­ské roz­hra­nie, je dos­tup­ná pre An­droid aj iOS a ak pou­ží­va­te Mac, z iOS za­ria­de­nia do­ká­že po­sie­lať kó­dy cez roz­hra­nie Blue­tooth. Od­pa­dá tak nut­nosť ma­nuál­ne­ho za­dá­va­nia čí­sel. Nas­ta­ve­nie Ge­ne­rá­tor kó­du je hneď pod mož­nos­ťou Ove­ro­va­nie prih­lá­se­nia a umož­ní vám po­vo­liť/za­ká­zať ge­ne­rá­tor FB ap­li­ká­cie ale­bo spá­ro­vať váš účet s Aut­hy, resp. inou ap­li­ká­ciou. Po klik­nu­tí na Set up sa zob­ra­zí QR kód, kto­rý nas­ke­nu­je­te po­mo­cou ap­li­ká­cie Aut­hy, za­dá­te vy­ge­ne­ro­va­ný kód a v ideál­nom prí­pa­de sa váš účet spá­ru­je s ge­ne­rá­to­rom.

Ove­ro­va­cí kód bu­de­te nás­led­ne pot­re­bo­vať vždy, keď sa bu­de­te na Fa­ce­book prih­la­so­vať z nez­ná­me­ho pre­hlia­da­ča.

verifikacia_1.JPG

Goog­le

Ak­ti­vá­ciu ve­ri­fi­ká­cie v dvoch kro­koch náj­de­te opäť v nas­ta­ve­niach úč­tu, v sek­cii Za­bez­pe­če­nie. Tu sa na­chá­dza mož­nosť Ve­ri­fi­ká­cia v dvoch kro­koch, v rám­ci kto­rej mô­že­te nas­ta­viť ap­li­ká­ciu Goog­le Aut­hen­ti­ca­tor, resp. Aut­hy. Obe ap­li­ká­cie vy­uží­va­jú to­tož­nú tech­no­ló­giu. Pro­ces nas­ta­ve­nia ap­li­ká­cie je rov­na­ký ako v prí­pa­de Fa­ce­boo­ku, pri pou­ži­tí ap­li­ká­cie tre­tej stra­ny. Zob­ra­zí sa QR kód, ten cez ap­li­ká­ciu (Goog­le Aut­hen­ti­ca­tor, Aut­hy) pre­čí­ta­te a za­dá­te vy­ge­ne­ro­va­ný kód.

V rám­ci nas­ta­ve­ní je tak­tiež mož­né „pre­su­núť“ ap­li­ká­ciu na iný te­le­fón ale­bo si vy­žia­dať ove­ro­va­cie kó­dy vo for­me SMS správ.

verifikacia_2.JPG

Mic­ro­soft

Mic­ro­soft umož­nil vy­uží­vať ve­ri­fi­ká­ciu v dvoch kro­koch me­dzi pos­led­ný­mi. Pro­ces ak­ti­vá­cie tej­to fun­kcie je však to­tož­ný ako v prí­pa­de os­tat­ných slu­žieb. Pot­reb­né nas­ta­ve­nia náj­de­te v po­nu­ke Bez­peč­nos­tné in­for­má­cie chrá­nia va­še kon­to.

Tu mô­že­te za­dať te­le­fón­ne čís­lo, emai­lo­vú ad­re­su ale­bo sa po­mo­cou QR kó­du spá­ro­vať s ap­li­ká­ciou Aut­hy, prí­pad­ne inou uti­li­tou. Ak ap­li­ká­ciu nech­ce­te, Mic­ro­soft vám mô­že po­sie­lať kó­dy aj SMS sprá­vou ale­bo na email. Niek­to­ré za­ria­de­nia ne­mô­že­te ove­riť po­mo­cou vy­ge­ne­ro­va­né­ho kó­du, vte­dy je pot­reb­né vy­tvo­riť si špe­ciál­ne hes­lo, viď. ob­rá­zok.

verifikacia_3.JPG

Ok­rem vy­ššie spo­me­nu­tých slu­žieb pod­po­ru­je ve­ri­fi­ká­ciu v dvoch kro­koch aj Ever­no­te, Drop­box, Las­tPass ale­bo WordPress. Pro­ces ak­ti­vá­cie je po­dob­ný – tre­ba iba náj­sť správ­nu po­nu­ku nas­ta­ve­ní a účet pre­po­jiť s ap­li­ká­ciou po­mo­cou QR kó­du. Ve­ri­fi­ká­ciu v dvoch kro­koch od­po­rú­ča­me vy­uží­vať, vďa­ka mo­bil­nej ap­li­ká­cii vás vy­šší stu­peň za­bez­pe­če­nia prak­tic­ky neob­me­dzu­je. Ak je ap­li­ká­cia správ­ne spá­ro­va­ná, ge­ne­ro­va­nie kó­dov je spo­ľah­li­vej­šie, ako ich pri­jí­ma­nie po­mo­cou SMS správ.


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter