Americká vláda má zaplatiť pokutu 50 miliónov dolárov za warez

Apptri­ci­ty, vý­rob­ca lo­gis­tic­ké­ho sof­tvé­ru, kto­rý sle­du­je po­lo­hu ar­mád­nych zá­sie­lok, ža­lo­val ame­ric­kú vlá­du za to, že vy­uží­va­la ne­li­cen­co­va­né kó­pie sof­tvé­ru a nep­la­ti­la li­cen­čné pop­lat­ky.

Spo­loč­nosť vo vy­hlá­se­ní uvied­la, že vlá­da ma­la nain­šta­lo­va­ný ne­zá­kon­ný sof­tvér na 93 server­och a prib­liž­ne 9000 za­ria­de­niach, z čo­ho bo­lo len 500 li­cen­cií plat­ných. Ce­na sa vy­špl­ha­la na neu­ve­ri­teľ­ných 224 mi­lió­nov do­lá­rov. Sof­tvé­ro­vý vý­rob­ca po­dal ža­lo­bu na ame­ric­ký súd za po­ru­še­nie autor­ských práv.

Vlá­da sa na­ko­niec roz­hod­la urov­nať po­ku­tu 50 mi­lió­nov do­lá­rov, sta­no­ve­nú sú­dom, a priz­na­la si chy­bu, že pou­ží­va­la kó­pie sof­tvé­ru bez li­cen­cie. Ame­ric­ká vlá­da dú­fa, že ten­to prob­lém sa vy­rie­ši pro­fe­sio­nál­ne.

V mi­nu­los­ti bo­li vlád­ni úrad­ní­ci us­ved­če­ní z pi­rát­stva v ob­las­ti mé­dií na inter­ne­te.

Zdroj: Svet IT


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter