Dvanásťročného hackera odmeňovali Anonymous videohrami

Mi­nu­lý týž­deň sa 12-roč­ný ka­nad­ský chla­pec priz­nal, že sa na­bú­ral do vlád­nych a po­li­caj­ných strá­nok v rám­ci úto­ku sku­pi­ny Ano­ny­mous po­čas štu­dent­ských pro­tes­tov v Quebec­ku v má­ji mi­nu­lé­ho ro­ka.

Mla­dý ha­cker, kto­rý mal v tom ča­se len 11 ro­kov, zís­kal op­ráv­ne­nia správ­cu pre webo­vé strán­ky mon­treal­skej po­lí­cie, quebec­ké­ho Ústa­vu ve­rej­né­ho zdra­vot­níc­tva, čil­skej vlá­dy a ďal­ších strá­nok, za čo ho Ano­ny­mous od­me­ňo­va­li vi­deoh­ra­mi.

Niek­to­ré na­pad­nu­té weby bo­li mi­mo pre­vádz­ky aj dva dni. Spô­so­be­ná ško­da sa od­ha­du­je na 60 000 ame­ric­kých do­lá­rov. V sú­vis­los­ti s útok­mi DDoS bo­lo už za­tknu­tých nie­koľ­ko osôb, no ces­tu k úto­kom ot­vo­ril prá­ve ten­to mla­dý ha­cker. Za chlap­co­vým či­nom však ne­mož­no hľa­dať po­li­tic­ké zá­me­ry.

S po­čí­tač­mi bol v sty­ku od de­via­tich ro­kov a vy­uží­val tri ty­py úto­kov. Ok­rem úto­ku DDoS bol schop­ný zís­kať prís­tup na webo­vý server a nah­ra­diť pô­vod­nú strán­ku fa­loš­nou. Pri tre­ťom spô­so­be úto­ku vy­uží­val bez­peč­nos­tné di­ery na da­ta­bá­zo­vých server­och a zís­ka­val prís­tup k úda­jom z da­ta­báz.

Roz­su­dok ka­nad­ské­ho sú­du sa oča­ká­va ten­to me­siac, no pred­pok­la­dá sa, že chla­pec bu­de od­sú­de­ný.

Zdroj: rt.com
giz­mo­do.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter