Snowden chce objasniť odpočúvania a vystúpiť v Kongrese

Bý­va­lý spo­lup­ra­cov­ník ame­ric­kých taj­ných slu­žieb Edward Snowden je prip­ra­ve­ný po­môcť ne­mec­kej vlá­de pri jej sna­he pod­rob­ne sa oboz­ná­miť s okol­nos­ťa­mi dl­ho­roč­né­ho od­po­čú­va­nia mo­bil­né­ho te­le­fó­nu ne­mec­kej kan­ce­lár­ky An­ge­ly Mer­ke­lo­vej. Po náv­ra­te do Berlí­na to v pia­tok potvr­dil ne­mec­ký pos­la­nec za stra­nu Ze­le­ných Hans-Chris­tian Ströbe­le, člen vý­bo­ru na kon­tro­lu taj­ných slu­žieb v ne­mec­kom parla­men­te.

Ten po štvr­tko­vej schôdz­ke so Snowde­nom zve­rej­nil list aj fo­tog­ra­fiu. Ströbe­le sa Snowde­na pý­tal aj na de­tai­ly kau­zy oko­lo údaj­né­ho od­po­čú­va­nia bež­ných ob­ča­nov aj sve­to­vých líd­rov zo stra­ny ame­ric­kej Ná­rod­nej bez­peč­nos­tnej agen­tú­ry (NSA). Pod­ľa ne­ho chce stí­ha­ný Ame­ri­čan, kto­rý má od piat­ka v Rus­ku aj no­vé pra­cov­né mies­to, tak­tiež vy­stú­piť pred plé­nom ame­ric­ké­ho parla­men­tu s cie­ľom os­vet­liť "mož­né zá­važ­né zlo­či­ny". Ako do­dal Ströbe­le, "Snowden mi nep­ri­pa­dal ako ne­pria­teľ Ame­ri­ky ale­bo nie­čo po­dob­né, skôr pres­ný opak".

Snowden v jú­ni od­ha­lil ma­so­vé od­po­čú­va­nie zo stra­ny ame­ric­kej Ná­rod­nej bez­peč­nos­tnej agen­tú­ry a nás­led­ne ušiel z USA, aby na­po­kon dos­tal az­yl v Rus­ku. Je­ho in­for­má­cie zve­rej­nil dnes už bý­va­lý ko­men­tá­tor brit­ské­ho den­ní­ka Guar­dian Ame­ri­čan Glenn Greenwald. Pod­ľa nich USA ile­gál­ne sle­do­va­li via­ce­ré európ­ske vlá­dy, ich líd­rov vrá­ta­ne Mer­ke­lo­vej, ale i mi­lió­ny bež­ných ob­ča­nov. Snowden je však bez ces­tov­ných dok­la­dov, kto­rých plat­nosť mu po­zas­ta­vi­li ame­ric­ké úra­dy, a pod hroz­bou stra­ty azy­lu ne­mô­že opus­tiť rus­ké úze­mie.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter