Test CAPTCHA, ktorý má rozlišovať ľudí od softvérových robotov, je prelomený. Aké budú dôsledky?

Zá­stup­ca spo­loč­nos­ti Vi­ca­rious vy­hlá­sil, že ich tech­no­ló­gia za­lo­že­ná na bá­ze fun­go­va­nia ľud­ské­ho moz­gu do­sa­hu­je v rie­še­ní textov CAPTCHA ús­peš­nosť 90 %. Skrat­kou CAPTCHA (Com­ple­te­ly Auto­ma­ted Pub­lic Tu­ring test to tell Com­pu­ters and Hu­mans Apart) sa ozna­ču­jú tex­ty a ob­ráz­ky, kto­ré mu­sí pou­ží­va­teľ za­dať na webo­vej strán­ke, aby preu­ká­zal, že je člo­vek. Spo­loč­nosť uvied­la, že jej sof­tvér ume­lej in­te­li­gen­cie vie roz­li­šo­vať aj ob­ráz­ky.

Tím Vi­ca­rious na rie­še­nie tes­tov CAPTCHA vy­užil sof­tvér Re­cur­si­ve Cor­ti­cal Network a pod­ľa vlas­tné­ho vy­hlá­se­nia uro­bil krok sme­rom k my­slia­cim stro­jom. Zá­stup­ca spo­loč­nos­ti dú­fa, že ich tech­no­ló­gia sa vy­uži­je v ob­las­ti ro­bo­ti­ky, le­kár­skych ana­lýz a on-li­ne vy­hľa­dá­va­nia.

„Al­go­rit­my Vi­ca­rious do­sa­hu­jú efek­ti­vi­tu a účin­nosť ove­ľa bliž­šiu ľud­ské­mu moz­gu," uvie­dol D. Scott Phoe­nix, spo­lu­zak­la­da­teľ spo­loč­nos­ti, vo svo­jom vy­hlá­se­ní.

Sof­tvér ume­lej in­te­li­gen­cie mô­že „my­slieť a učiť sa ako člo­vek" na­po­dob­ňo­va­ním pro­ce­sov pre­bie­ha­jú­cich v moz­gu.

Bez­peč­nos­tné dôs­led­ky

Tech­no­ló­giu CAPTCHA pô­vod­ne vy­vi­nul tím ved­cov na uni­ver­zi­te Car­ne­gie Mellon ako proti­spa­mo­vé opat­re­nie.

V tes­toch sof­tvér re­kur­zív­nej kor­ti­kál­nej sie­te pod­ľa vy­hlá­se­nia spo­loč­nos­ti Vi­ca­rious vy­rie­šil 90 % CAPTCHA pou­ží­va­ných spo­loč­nos­ťa­mi Goog­le, Yahoo, Pay­Pal a Captcha.com.

Bez­peč­nos­tní exper­ti však uvied­li, že bez­peč­nost­ný me­chan­izmus CAPTCHA zos­tá­va v plat­nos­ti. Po­čí­ta­čo­vý ve­dec Luis von Ahn, člen tí­mu, kto­rý vy­vi­nul tes­ty CAPTCHA, po­ve­dal, že je ťaž­ké ove­riť vý­sle­dok do­siah­nu­tý star­tu­pom, keď­že al­go­rit­mus ne­bol zve­rej­ne­ný. Na­vy­še v prí­pa­de pot­re­by sa test CAPTCHA mô­že sťa­žiť väč­ším skres­ľo­va­ním textov a ob­ráz­kov.

Paul Wood, od­bor­ník na ky­be­rin­te­li­gen­ciu z bez­peč­nos­tnej spo­loč­nos­ti Sym­an­tec, po­ve­dal, že ozná­me­nie fir­my Vi­ca­rious by ne­ma­lo byť „dô­vo­dom na oba­vy pre or­ga­ni­zá­cie roz­ví­ja­jú­ce tech­no­ló­giu CAPTCHA". Do­dal však, že v niek­to­rých im­ple­men­tá­ciách tes­tov CAPTCHA exis­tu­jú ne­dos­tat­ky. No ďal­šie skres­ľo­va­nie textov a ob­ráz­kov je prob­le­ma­tic­ké, pre­to­že už dnes ma­jú mno­hí pou­ží­va­te­lia prob­lém od­pí­sať niek­to­ré de­for­mo­va­né tex­ty.

Zdroj: bbc.co.uk


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter