Nemecko chce svoj internet zabezpečiť pred USA

Afé­ra oko­lo od­po­čú­va­nia ame­ric­kou taj­nou služ­bou vy­vo­la­la na­pä­tie me­dzi Spo­je­ný­mi štát­mi a Euró­pou. Ne­mec­ká te­le­ko­mu­ni­kač­ná spo­loč­nosť Deutsche Te­le­kom s tre­ti­no­vou účas­ťou štá­tu navr­hu­je opat­re­nia na ochra­nu mies­tnej inter­ne­to­vej pre­vádz­ky od za­hra­nič­ných spra­vo­daj­ských slu­žieb.

No ča­ká ju ťaž­ký zá­pas, ak jej návrh ne­má byť len mar­ke­tin­go­vý ťah. Ini­cia­tí­va je to­tiž v roz­po­re dneš­nou glo­bál­nou pre­vádz­kou inter­ne­tu. Nem­ci ur­či­te bu­dú chcieť aj na­ďa­lej nav­šte­vo­vať webo­vé strán­ky hos­to­va­né na server­och v za­hra­ni­čí, napr. Fa­ce­book či vy­hľa­dá­vač Goog­le. Dá­to­vé cen­trá tých­to i ďal­ších spo­loč­nos­tí nie sú v Ne­mec­ku a ne­mu­sia byť ani v schen­gen­skom pries­to­re.

„Ak viac kra­jín vy­tvo­rí oko­lo se­ba múr, mô­že to viesť k zne­po­ko­ju­jú­cej "bal­ka­ni­zá­cii" inter­ne­tu, ochro­mu­jú­cej ot­vo­re­nosť a efek­ti­vi­tu, kto­ré ro­bi­li z webu zdroj hos­po­dár­ske­ho ras­tu," vy­jad­ril sa Dan Ka­min­ski, ame­ric­ký bez­peč­nost­ný expert.

Kon­tro­la inter­ne­to­vej pre­vádz­ky je ty­pic­ká pre kra­ji­ny ako Čí­na a Irán, kde sa vlá­dy sna­žia ob­me­dziť ob­sah, ku kto­ré­mu mô­žu pou­ží­va­te­lia pris­tu­po­vať, bu­do­va­ním fi­rewallov a blo­ko­va­ním Fa­ce­boo­ku a Twit­te­ru.

Deustche Te­le­kom však zís­kal pre svoj pro­jekt pod­po­ru ne­mec­ké­ho te­le­ko­mu­ni­kač­né­ho úra­du. Už v augus­te spo­loč­nosť spus­ti­la e-mai­lo­vú služ­bu „Ma­de in Ger­ma­ny", kto­rá šif­ru­je e-mai­ly a po­sie­la ich vý­hrad­ne pros­tred­níc­tvom svo­jich do­má­cich server­ov.

Zdroj: reu­ters.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter