USA: Poslanci si po škandáloch predvolali šéfa NSA

Ame­ric­ký Kon­gres si na uto­rok pred­vo­lal šé­fov dvoch vplyv­ných taj­ných slu­žieb, kto­ré ma­jú byť za­ple­te­né do škan­dá­lu oko­lo neop­ráv­ne­né­ho od­po­čú­va­nia bež­ných oby­va­te­ľov, ale aj za­hra­nič­ných líd­rov vrá­ta­ne ne­mec­kej kan­ce­lár­ky An­ge­ly Mer­ke­lo­vej.

Ria­di­teľ fe­de­rál­ne­ho úra­du na kon­tro­lu spra­vo­daj­ských slu­žieb Ja­mes Clap­per a šéf Ná­rod­nej bez­peč­nos­tnej agen­tú­ry (NSA) ge­ne­rál Keith Alexan­der bu­dú de­tai­ly kau­zy vy­svet­ľo­vať čle­nom spra­vo­daj­ské­ho vý­bo­ru Sne­mov­ne rep­re­zen­tan­tov, in­for­mu­je spra­vo­daj­ský por­tál ame­ric­kej sta­ni­ce CNN. Vý­bor ame­ric­ké­ho Se­ná­tu pre spra­vo­daj­ské agen­tú­ry eš­te pred­tým ozná­mil, že je­ho čle­no­via sa do­hod­li na nut­nos­ti "pre­hod­no­te­nia" via­ce­rých ope­rá­cií taj­ných slu­žieb. Po­dob­ný prís­ľub dal ve­rej­nos­ti už dáv­nej­šie aj sa­mot­ný pre­zi­dent Ba­rack Oba­ma.

Kau­zu oko­lo ma­so­vé­ho od­po­čú­va­nia zo stra­ny ame­ric­kej Ná­rod­nej bez­peč­nos­tnej agen­tú­ry od­ha­lil jej bý­va­lý spo­lup­ra­cov­ník Edward Snowden v jú­ni a nás­led­ne ušiel z USA, aby na­po­kon dos­tal az­yl v Rus­ku. Je­ho in­for­má­cie zve­rej­nil dnes už bý­va­lý ko­men­tá­tor brit­ské­ho den­ní­ka The Guar­dian Ame­ri­čan Glenn Greenwald. Pod­ľa je­ho slov USA ile­gál­ne sle­do­va­li via­ce­ré európ­ske vlá­dy, ich líd­rov ale i mi­lió­ny bež­ných ob­ča­nov.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter