Apple omylom zlegalizoval pirátske kópie svojich aplikácií

App­le pres­tal pod­po­ro­vať trial ver­ziu iWork, no od 1. ok­tób­ra sa ten­to kan­ce­lár­sky ba­lík do­dá­va bez­plat­ne s kaž­dým no­vým po­čí­ta­čom spo­loč­nos­ti. A bez­plat­ne mož­no ak­tua­li­zo­vať aj star­šie za­kú­pe­né ver­zie ba­lí­ka iWork (ob­sa­hu­je ap­li­ká­cie Pa­ges, Num­bers a Key­no­te).

App­le App Sto­re však umož­ňu­je ak­tua­li­zá­ciu na naj­nov­šiu ver­ziu aj tým pou­ží­va­te­ľom, kto­rí si pred­tým stiah­li za­dar­mo 30-dňo­vý trial iWor­ku.

Je to zrej­me chy­ba, na kto­rú upo­zor­nil server 9to5­mac. Umož­ňu­je to­tiž le­ga­li­zo­vať ap­li­ká­ciu bez to­ho, aby pou­ží­va­teľ za ňu za­pla­til. Pou­ží­va­te­lia mô­žu do­kon­ca zme­niť na le­gi­tím­nu ver­ziu aj ne­le­gál­ne na­do­bud­nu­té kó­pie sof­tvé­ru.

Chyb­ne le­ga­li­zo­va­né kó­pie už zrej­me ne­bu­de mož­né od­ha­liť a spät­ne zne­hod­no­tiť, pre­to­že sa už ne­dá zis­tiť, kto­ré kó­pie bo­li za­pla­te­né a kto­ré skú­šob­né. Pod­ľa tvr­de­nia pou­ží­va­te­ľov ap­li­ká­cie Aper­tu­re jej skú­šob­ná ver­zia ta­kis­to umož­ňu­je ak­tua­li­zá­ciu na úpl­nú ver­ziu za­dar­mo.

Rov­na­ký prob­lém sa tý­ka aj skú­šob­nej ver­zie ba­lí­ka iLi­fe (ap­li­ká­cie iMo­vie, iP­ho­to a Ga­ra­ge­Band). Ška­tu­ľo­vá ver­zia sof­tvé­ru to­tiž ob­sa­hu­je je­di­neč­né sé­rio­vé čís­lo, kto­ré tre­ba za­dať pri ak­tua­li­zá­cii.

Ak­tua­li­zo­vať tak mož­no aj pi­rát­ske kó­pie, ak­ti­vo­va­né uk­rad­nu­tým kľú­čom, pre­to­že v App Sto­re sa ove­ru­je len to, či ta­ké­to sé­rio­vé čís­lo exis­tu­je. Rov­na­ké sé­rio­vé čís­lo však mož­no za­dať ho­ci aj ti­síc­krát. To je je­den z dô­vo­dov, pre­čo sof­tvé­ro­vé fir­my up­red­nos­tňu­jú ší­re­nie svo­jich pro­duk­tov pros­tred­níc­tvom cen­tra­li­zo­va­ných di­gi­tál­nych ob­cho­dov.

Zdroj: the­ver­ge.com
9to5­mac.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter