Guardian: NSA odpočúvala telefóny 35 lídrov, čísla mali od vlády

Ame­ric­ké taj­né služ­by od­po­čú­va­li mo­bil­nú ko­mu­ni­ká­ciu 35 sve­to­vých líd­rov, kto­rých kon­tak­ty im po­núk­li ne­me­no­va­ní pred­sta­vi­te­lia vlá­dy a Pen­ta­go­nu. Uvá­dza sa to v ma­te­riá­li, kto­rý vo štvr­tok zve­rej­nil brit­ský den­ník Guar­dian.

Ten čer­pá z do­ku­men­tov zís­ka­ných od bý­va­lé­ho spo­lup­ra­cov­ní­ka taj­ných slu­žieb USA Edwar­da Snowde­na. Z ma­te­riá­lov vy­plý­va, že agen­ti ame­ric­kej Ná­rod­nej bez­peč­nos­tnej služ­by (NSA) dl­hé ro­ky mo­ni­to­ro­va­li ko­mu­ni­ká­ciu z osob­ných mo­bi­lov líd­rov mno­hých kra­jín sve­ta.

Je­den z čle­nov vlá­dy do­kon­ca pos­ky­tol až 200 te­le­fón­nych čí­sel na 35 vy­so­kých za­hra­nič­ných po­li­ti­kov. Pod­ľa do­ku­men­tu bo­li agen­ti inštruo­va­ní, ako ma­jú zís­ka­vať in­for­má­cie, pri­čom od­po­čú­va­nie ne­bo­lo oje­di­ne­lé, ale iš­lo o bež­nú prax.

Guar­dian zve­rej­nil in­for­má­cie krát­ko po tom, ako sa ob­ja­vi­li po­doz­re­nia o od­po­čú­va­ní mo­bi­lu ne­mec­kej kan­ce­lár­ky An­ge­ly Mer­ke­lo­vej . Bie­ly dom tie­to in­for­má­cie od­mie­tol potvr­diť. Nem­ci si pred­vo­la­li ame­ric­ké­ho vel­vys­lan­ca a Mer­ke­lo­vá žia­da­la vy­sve­te­le­nie pria­mo od pre­zi­den­ta USA Ba­rac­ka Oba­mu.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter