NSA zbiera e-mailové adresáre. Možno má aj ten váš.

Ame­ric­ká Agen­tú­ra pre ná­rod­nú bez­peč­nosť (NSA) naz­bie­ra­la stov­ky mi­lió­nov zoz­na­mov kon­tak­tov z e-mai­lo­vých a in­stan­tmes­sa­gin­go­vých slu­žieb po ce­lom sve­te. Vy­plý­va to z do­ku­men­tov pos­kyt­nu­tých Edwar­dom Snowde­nom, kto­ré pred­tým ne­bo­li zve­rej­ne­né. In­for­má­ciu o tom pri­nie­sol den­ník The Was­hin­gton Post.

V rám­ci prog­ra­mu zhro­maž­ďo­va­nia sa od­chy­tá­va­li e-mai­lo­vé ad­re­sá­re kon­tak­tov a zoz­na­my pria­te­ľov z in­stan­tmes­sa­gin­go­vých slu­žieb po­čas ich pre­no­su po glo­bál­nych dá­to­vých spo­joch. On-li­ne služ­by pre­ná­ša­jú tie­to úda­je, keď sa pou­ží­va­teľ prih­lá­si, na­pí­še sprá­vu ale­bo syn­chro­ni­zu­je svoj po­čí­tač či mo­bil­né za­ria­de­nie s in­for­má­cia­mi ulo­že­ný­mi na vzdia­le­ných server­och. Ana­lý­zy tých­to úda­jov po­tom umož­ňu­jú agen­tú­re hľa­dať skry­té sú­vis­los­ti a ma­po­vať vzťa­hy osôb.

Pod­ľa inter­nej pre­zen­tá­cie po­čas je­di­né­ho dňa v mi­nu­lom ro­ku NSA naz­bie­ra­la 444 743 ad­re­sá­rov z Yahoo, 105 068 z Hot­mai­lu, 82 857 z Fa­ce­boo­ku, 33 697 z Gmai­lu a 22 881 od iných neš­pe­ci­fi­ko­va­ných pos­ky­to­va­te­ľov. Pre­zen­tá­cia od­ha­du­je, že NSA zhro­maž­dí den­ne asi pol mi­lió­na zoz­na­mov pria­te­ľov z on-li­ne če­tov a ad­re­sá­rov kon­tak­tov z web­mai­lo­vých úč­tov.

Zhro­maž­ďo­va­nie je zá­vis­lé od taj­ných do­hôd so za­hra­nič­ný­mi te­le­ko­mu­ni­kač­ný­mi spo­loč­nos­ťa­mi a spria­te­le­ný­mi spra­vo­daj­ský­mi služ­ba­mi o prís­tu­pe k za­ria­de­niam, kto­ré ria­dia inter­ne­to­vé pre­no­sy po hlav­ných dá­to­vých tra­sách. Ho­ci úda­je sa zbie­ra­jú v za­hra­ni­čí, dva­ja vy­so­kí pred­sta­vi­te­lia ame­ric­kej spra­vo­daj­skej služ­by pri­pus­ti­li, že sa tý­ka­jú aj mno­hých Ame­ri­ča­nov.

Pod­ľa ho­vor­cu NSA Shawna Tur­ne­ra sa agen­tú­ra za­me­ria­va na za­hra­nič­né spra­vo­daj­ské cie­le, ako sú te­ro­ris­ti, ob­chod­ní­ci s ľuď­mi, pa­še­rá­ci drog, a ne­má zá­ujem o osob­né in­for­má­cie oby­čaj­ných Ame­ri­ča­nov. No v rám­ci sa­mos­tat­né­ho prog­ra­mu, kto­rý bol od­ha­le­ný v jú­ni a vzbu­dil veľ­kú vl­nu po­le­mík, NSA zbie­ra zá­zna­my tak­mer všet­kých ho­vo­rov v USA.

Zoz­na­my kon­tak­tov uk­la­da­né on-li­ne však sú však pre taj­né služ­by ove­ľa bo­hat­ší zdroj in­for­má­cií než zá­zna­my ho­vo­rov. Ob­sa­hu­jú to­tiž nie­len me­ná a e-mai­lo­vé ad­re­sy, ale aj te­le­fón­ne čís­la, ad­re­sy byd­lis­ka a ne­raz aj ob­chod­né či ro­din­né in­for­má­cie.

Zdroj: was­hin­gton­post.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter