Trúfate si na boj proti hackerom? Bude o vás veľký záujem a zarobiť môžete až 200 000 USD.

Zá­pad­né vlá­dy a kor­po­rá­cie v pos­led­nom ča­se če­lia ras­tú­ce­mu poč­tu ky­ber­ne­tic­kých úto­kov. Veľ­kou vý­zvou dneš­ka je náj­sť dos­ta­tok exper­tov schop­ných bo­jo­vať s ky­berzlo­čin­ca­mi. Ame­ric­ké ar­mád­ne ky­ber­ne­tic­ké ve­li­teľ­stvo má do ro­ku 2015 zís­kať asi 4000 špič­ko­vých od­bor­ní­kov. Po­dob­né plá­ny ozná­mi­la Veľ­ká Bri­tá­nia, ale aj Bra­zí­lia či In­do­né­zia.

Do­pyt po „ky­ber­bo­jov­ní­koch" však vý­raz­ne pre­ko­ná­va po­čet tých, kto­rí ma­jú na tú­to prá­cu kva­li­fi­ká­ciu. Fir­my a vlád­ne úra­dy sa pred­bie­ha­jú v tom, kto im po­núk­ne vy­šší plat. „Tí­to ľu­dia si vy­be­ra­jú prá­cu pod­ľa pla­tu, ži­vot­ných pod­mie­nok a mie­ry by­rok­ra­cie," ho­vo­rí Chris Fi­nan, kto­rý bol v ro­koch 2011 až 2012 ria­di­te­ľom ky­ber­ne­tic­kej bez­peč­nos­ti v Bie­lom do­me. „Pre­to je veľ­mi ťaž­ké zís­kať ich do vlád­nych agen­túr."

Ky­ber­ne­tic­ké úto­ky mô­žu spô­so­biť vy­so­ké stra­ty. Pod­ľa pries­ku­mu was­hin­gton­ské­ho Cen­tra pre stra­te­gic­ké a me­dzi­ná­rod­né štú­die, kto­rý spon­zo­ro­va­la anti­ví­ru­so­vá di­ví­zia In­te­lu McA­fee, glo­bál­ne stra­ty sa po­hy­bu­jú v roz­me­dzí 80 až 400 mi­liárd do­lá­rov.

Mô­že ísť o úto­ky rôz­nych dru­hov, sia­ha­jú­cich od jed­no­du­ché­ho pre­vo­du pe­ňa­zí cez od­cu­dzenie úda­jov o kre­dit­ných kar­tách zá­kaz­ní­kov až po krá­de­že du­šev­né­ho vlas­tníc­tva či zís­ka­nie prís­tu­pu k cit­li­vým ob­chod­ným in­for­má­ciám na do­siah­nu­tie kon­ku­ren­čnej vý­ho­dy. Čas­té sú aj úto­ky „hac­kti­vis­tov", ako je útok DoS. Ten mô­že spô­so­biť pád webo­vých server­ov obe­te, kto­rých opä­tov­né spre­vádz­ko­va­nie mô­že stáť veľ­ké pe­nia­ze.

Pres­ne kvan­ti­fi­ko­vať ško­dy je tak­mer ne­mož­né, naj­mä keď ob­chod­né ta­jom­stvá a pe­nia­ze nie sú je­di­ný cieľ. Ho­ci za­tiaľ žiad­na vlá­da nev­za­la na se­ba zod­po­ved­nosť za po­čí­ta­čo­vý ví­rus Stuxnet, kto­rý zni­čil cen­tri­fú­gy v irán­skom za­ria­de­ní na obo­ha­co­va­nie urá­nu, ši­ro­ko sa pred­pok­la­dá, že iš­lo o ame­ric­ko-iz­rael­ský pro­jekt. Veľ­ká Bri­tá­nia tvr­dí, že v mi­nu­lom ro­ku za­blo­ko­va­la 400 000 pok­ro­či­lých hro­zieb oh­ro­zu­jú­cich za­bez­pe­če­nie vlád­ne­ho intra­ne­tu.

Do­pyt po od­bor­ní­koch na inter­ne­to­vú bez­peč­nosť pre­to prud­ko stú­pa. Goog­le nap­rík­lad v sú­čas­nos­ti in­ze­ru­je 129 pra­cov­ných miest pre bez­peč­nos­tných exper­tov, hľa­da­jú ich aj ame­ric­ké zbroj­né fir­my Loc­kheed Mar­tin a BAE Sys­tems. Pod­ľa ame­ric­kých šta­tis­tík sa do ro­ku 2020 zvý­ši po­čet pra­cov­ných po­zí­cií v ob­las­ti IT bez­peč­nos­ti o 22 %, čo zna­me­ná vznik 65 700 no­vých pra­cov­ných miest.

S ras­tú­cim do­py­tom po bez­peč­nos­tných od­bor­ní­koch sú­vi­sí aj zvy­šo­va­nie ich pla­tov (o 5 až 7 % roč­ne). Ab­sol­vent uni­ver­zi­ty s kva­lit­ným di­plo­mom mô­že za­ro­biť aj 100 000 do­lá­rov roč­ne, pri­čom mô­že rá­tať eš­te s po­dob­nou su­mou vo for­me rôz­nych bo­nu­sov. Uni­ver­zi­ty však do­dá­va­jú pri­má­lo ab­sol­ven­tov s ta­kým­to vzde­la­ním. Štu­den­ti sa na­vy­še sťa­žu­jú, že ich štú­dium je veľ­mi teo­re­tic­ké a chý­ba­jú im prak­tic­ké zruč­nos­ti v bo­ji s ky­berzlo­či­nom.

No ab­sol­vo­va­nie štú­dia po­čí­ta­čo­vých vied ne­raz ani nie je ne­vyh­nut­né na zís­ka­nie luk­ra­tív­ne­ho mies­ta. Dob­re sú pla­te­ní aj be­ta­tes­te­ri, kto­rí vy­hľa­dá­va­jú chy­by v sof­tvé­ro­vých pro­duk­toch, prí­pad­ne pát­ra­jú po po­čí­ta­čo­vých ví­ru­soch a bez­peč­nos­tných chy­bách.

Niek­to­ré in­šti­tú­cie us­po­ra­dú­va­jú aj hac­ker­ské sú­ťa­že, kde zá­ujem­co­via mô­žu pre­ja­viť svo­je zruč­nos­ti v tej­to ob­las­ti, pri­čom po­čí­ta­čo­vé vzde­la­nie čas­to nie je pot­reb­né. Tí naj­ús­peš­nej­ší mô­žu za­ro­biť 110 000 až 140 000 do­lá­rov, no v pri­vát­nom sek­to­re mô­že špič­ko­vá pra­cov­ná si­la dos­tať až 200 000 do­lá­rov.

Za­tiaľ čo súk­rom­né fir­my po­nú­ka­jú veľ­ké pe­nia­ze, vlá­da má ten­den­ciu ape­lo­vať skôr na zmy­sel pre ve­rej­nú služ­bu a vlas­te­nec­tvo. Štát­ni za­mes­tnan­ci však po nie­koľ­kých ro­koch ve­rej­nej služ­by mô­žu prejsť do súk­rom­né­ho sek­to­ra.

Ge­ne­rál Keith Alexan­der, ria­di­teľ NSA, sa vy­jad­ril, že prio­ri­tou je v sú­čas­nos­ti náj­sť ta­len­ty. Zú­čas­tnil sa pre­to na ta­kých po­du­ja­tiach, ako je napr. hac­ker­ská kon­fe­ren­cia Def­Con, kde vy­me­nil uni­for­mu za čier­ne trič­ko.

Od­bor­ní­kov v zá­pad­ných kra­ji­nách čas­to vy­hľa­dá­va­jú aj kra­ji­ny ako Rus­ko a Čí­na, ale aj roz­ví­ja­jú­ce sa po­čí­ta­čo­vé moc­nos­ti, ako Irán či Se­ver­ná Kó­rea. Hľa­da­jú naj­mä hac­ke­rov, kto­rí by im moh­li po­môcť s ky­be­rú­tok­mi. Zá­pad ob­vi­ňu­je Rus­ko a Čí­nu, že or­ga­ni­zu­jú opa­ko­va­né úto­ky na vlád­ne a ko­mer­čné cie­le, ale Mos­kva aj Pe­king od­mie­ta­jú spo­je­nie s ta­kým­to dru­hom zlo­čin­nos­ti.

Zdroj: reu­ters.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter