Odkaz na chránený obsah nie je zločin, ale za vloženie prehrávača môžete ísť do basy

Čes­ký naj­vyš­ší súd roz­ho­dol mi­nu­lý týž­deň o tom, že li­be­rec­ký mla­dík, kto­rý v ro­koch 2009 až 2010 umies­tňo­val vlo­že­né preh­rá­va­če z cu­dzích por­tá­lov na svoj web, poš­ko­dzo­val autor­ské prá­va a je vin­ný.

Za svoj čin už dos­tal päť­me­sač­ný pod­mie­neč­ný trest s od­kla­dom na je­den rok, ale zru­ši­la mu ho toh­to­roč­ná pre­zi­den­tská am­nes­tia.

Ma­ji­te­lia práv však moh­li od ne­ho vy­má­hať náh­ra­du ško­dy, kto­rú Čes­ká proti­pi­rát­ska únia (ČPU) vy­čís­li­la na 138 mi­lió­nov ko­rún (za je­den film po­čí­ta­la 15 - 30 Kč, za epi­zó­du se­riá­lu 5 - 10 Kč), no ako adek­vát­nu náh­ra­du po­ža­do­va­la „len" 4 mi­lió­ny.

Ve­rej­nosť sle­do­va­la súd so zá­uj­mom, oča­ká­va­la od ne­ho roz­hod­nu­tie, ako je to vlas­tne s od­kaz­mi a preh­rá­vač­mi. Jed­noz­nač­nej od­po­ve­de sa sí­ce ne­doč­ka­la, ale súd potvr­dil, že je roz­diel me­dzi od­ka­zom na cu­dzí web a vlo­že­ným preh­rá­va­čom na vlas­tnom webe.

V pr­vom prí­pa­de je pou­ží­va­teľ pres­me­ro­va­ný inam, v dru­hom zos­tá­va v pô­vod­nom pros­tre­dí. To súd po­va­žu­je za sprís­tup­ne­nie di­ela ve­rej­nos­ti bez oh­ľa­du na to, že sú­bor je umies­tne­ný na YouTu­be, Me­ga­vi­deu a pod., no ne­nah­ral ho tam pre­vádz­ko­va­teľ strá­nok.

Mla­dí­ko­vi pri­ťa­ži­lo aj to, že na­priek svoj­mu níz­ke­mu ve­ku (16 ro­kov) bol zbeh­lý v ob­las­ti fun­go­va­nia inter­ne­to­vých slu­žieb a na svo­jom webe za­rá­bal. Pod­ľa Goog­le Ana­ly­tics ma­la je­ho strán­ka náv­štev­nosť 12 000 ľu­dí den­ne.

Na­vy­še sa po­ru­šo­va­nia zá­ko­na do­pus­til opa­ko­va­ne. ČPU ho to­tiž už v ro­ku 2008 upo­zor­ni­la, že sa po­ru­šu­je zá­kon. Mla­dík vte­dy svoj pô­vod­ný web zru­šil, no vzá­pä­tí za­lo­žil no­vý web ci­ne­ma-world.biz, kde pre­vádz­ko­val rov­na­kú čin­nosť.

Tým­to ver­dik­tom sú­du vzni­kol pre­ce­dens, pod­ľa kto­ré­ho sa v Čes­ku bu­dú rie­šiť ob­dob­né prí­pa­dy v bu­dúc­nos­ti. Ne­mož­no ho však pou­žiť pri weboch, kto­ré ob­sa­hu­jú len od­ka­zy (warez fó­ra).

Zdroj: cnews.cz


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter