Sieť Tor zatiaľ úspešne odoláva pokusom NSA o prienik

ITN_Siet Tor .jpg Pod­ľa do­ku­men­tov agen­tú­ra NSA úto­či­la aj na ďal­šie prog­ra­my, vrá­ta­ne Fi­re­foxu, v sna­he ov­lád­nuť ano­ny­mi­zač­né rie­še­nie TOR.

Pod­ľa no­vej sprá­vy v brit­skom Guar­dia­nu sa ame­ric­ká agen­tú­ra NSA opa­ko­va­ne sna­ži­la pre­nik­núť do sie­te Tor, vlá­dou spon­zo­ro­va­ný nás­troj pre ano­nym­né pri­po­je­nie k sie­ti Inter­net. Av­šak s ma­lým ús­pe­chom. NSA vy­skú­ša­la rad prís­tu­pov, naj­ús­peš­nej­šie bo­li úto­ky na zra­ni­teľ­ný sof­tvér v po­čí­ta­čoch pou­ží­va­te­ľov. Nap­rík­lad vďa­ka úto­ku na pre­hlia­dač Fi­re­fox bo­li agen­ti NSA schop­ní zís­kať pl­nú kon­tro­lu nad cie­ľo­vý­mi po­čí­tač­mi.

Ide opäť o in­for­má­cie po­chá­dza­jú­cez ma­te­riá­lov, kto­ré pos­ky­tol bý­va­lý spo­lup­ra­cov­ník NSA Edward Snowden. Pod­ľa nich bo­la v mno­hých prí­pa­doch agen­tú­ra frus­tro­va­ná ťaž­kos­ťa­mi s prie­ni­kom k pou­ží­va­te­ľom To­ru. To je sa­moz­rej­me po­mer­ne iro­nic­ké vzhľa­dom k fak­tu, že ten­to pro­jekt s ot­vo­re­ným zdro­jo­vým kó­dom je z väč­šej čas­ti spon­zo­ro­va­ný ame­ric­kým mi­nis­ter­stvom ob­ra­ny, pod kto­ré­ho agen­tú­ra NSA spa­dá.

Guar­dian z do­ku­men­tov ci­tu­je: „Nik­dy sme ne­bo­li schop­ní pl­ne od­ha­liť všet­kých pou­ží­va­te­ľov. Po­mo­cou ruč­nej ana­lý­zy do­ká­že­me od­ha­liť to­tož­nosť len ma­lé­ho zlom­ku uží­va­te­ľov sie­te Tor ." Pod­ľa do­ku­men­tu ne­bo­la NSA schop­ná od­ha­liť to­tož­nosť kon­krét­ne­ho pou­ží­va­te­ľa na po­žia­da­nie. Pod­ľa člán­kov je sieť Tor v jed­nom z do­ku­men­tov NSA ozna­če­ná za „krá­ľa bez­peč­nej a ano­nym­nej prí­tom­nos­ti na inter­ne­te. "

Tor sme­ru­je svo­je dá­to­vé to­ky cez rad sme­ro­va­cích bo­dov v sna­he udr­žať ko­mu­ni­ká­ciu ano­nym­nú. Sa­mot­né mi­nis­ter­stvo ob­ra­ny USA pro­pa­gu­je Tor ako nás­troj, kto­rý po­mô­že ak­ti­vis­tom v re­ži­moch so sil­nou cen­zú­rou, akou sú nap­rík­lad Irán ale­bo Čí­na.
Pod­ľa textu sa agen­tú­re po­da­ri­lo kom­pro­mi­to­vať pou­ží­va­te­ľa sie­te Tor vďa­ka bez­peč­nos­tnej di­ere v pre­hlia­da­či Fi­re­fox, ale rov­na­ký do­ku­ment uvá­dza, že k úto­ku vy­uži­tá chy­ba bo­la Mo­zillou od­strá­ne­ná už vo ver­zii Fi­re­fox 17, kto­rá bo­la uvoľ­ne­ná v no­vem­bri 2012. Až do ja­nuá­ra 2013, dá­ta, z kto­ré­ho po­chá­dza­jú ci­to­va­né do­ku­men­ty NSA, ne­bo­li po­ku­sy o ďal­ší útok na nes­kor­šie ver­zie Fi­re­fox ús­peš­né.

Pod­ľa Ro­ger­ga Di­ngle­di­ne, ria­di­te­ľa pro­jek­tu Tor, ide o dob­ré sprá­vy pre ten­to pro­jekt. To, že NSA vy­uží­va­la zra­ni­teľ­nosť v pre­hlia­da­či, zna­me­ná, že sa do­te­raz ne­po­da­ri­lo pre­lo­miť pro­to­kol Tor ale­bo do­kon­čiť ana­lý­zy pre­vádz­ky sie­te Tor. "In­fi­ko­va­nie pre­nos­ných po­čí­ta­čov, te­le­fó­nov ale­bo sto­lo­vých po­čí­ta­čov je stá­le naj­jed­no­duch­ší spô­sob, ako iden­ti­fi­ko­vať ich pou­ží­va­te­ľa."
Sieť Tor tak aj cez úto­ky NSA ús­peš­ne po­má­ha chrá­niť ano­ny­mi­tu svo­jich pou­ží­va­te­ľov. Na jed­not­li­vých pou­ží­va­te­ľov mož­no úto­čiť cez chy­by v pre­hlia­da­čoch, ale ak NSA za­úto­čí na príl­iš veľ­ké množ­stvo pou­ží­va­te­ľov, niek­to si to­ho ne­po­chyb­ne všim­ne. „Aj keď NSA mie­ni sle­do­vať všet­kých pou­ží­va­te­ľov, bu­dú si mu­sieť veľ­mi sta­ros­tli­vo vy­be­rať ma­lé množ­stvo pou­ží­va­te­ľov sie­te Tor."

Zdroj: com­pu­terworld.czOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter