Chceli agenti NSA zadné vrátka do Linuxu? Linus Torvalds súhlasne prikyvuje...

Naj­vyš­ší „šéf" Li­nuxu Li­nus Tor­valds ža­rtov­ne pri­pus­til, že ame­ric­kí špió­ni ho kon­tak­to­va­li s po­žia­dav­kou uro­biť „za­dné vrát­ka" v je­ho open sour­ce ope­rač­nom sys­té­me.

Po­čas roz­ho­vo­ru na po­du­ja­tí Li­nuxCon, kto­ré sa ten­to týž­deň ko­na­lo v New Orleans, sa mo­de­rá­tor Ric Whee­ler spý­tal Tor­val­dsa a je­ho ko­le­gov prog­ra­má­to­rov li­nuxové­ho ker­ne­la, či sa na nich „ame­ric­kí džentl­me­ni" ob­rá­ti­li so žia­dos­ťou uro­biť kom­pro­mis v za­bez­pe­če­ní Li­nuxu, kto­rý by umož­nil špió­nom in­filtrá­ciu po­čí­ta­ča. Tor­valds od­po­ve­dal „nie", ale zá­ro­veň súh­las­ne po­ký­val hla­vou. Pub­li­kum na to rea­go­va­lo smie­chom, na čo Tor­valds zo­pa­ko­val „nie" a te­raz už zá­por­ne pok­rú­til hla­vou.

Roz­ho­vor si mô­že­te po­zrieť vo vi­deu. Pa­sáž s vtip­nou od­po­ve­ďou sa za­čí­na v 24. mi­nú­te.

Video:


Zdroj: the­re­gis­ter.co.uk


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter