Facebook chce zaradiť profilové fotografie do databázy a využívať ich pri rozpoznávaní tváre

Fa­ce­book vy­uží­va kon­tro­ver­znú tech­no­ló­giu na roz­poz­ná­va­nie tvá­rí pou­ží­va­te­ľov. Fun­kcia mo­men­tál­ne fun­gu­je ta­kým štý­lom, že po­rov­ná­va no­vo up­load­nu­té fo­tog­ra­fie s fot­ka­mi, kde bol pou­ží­va­teľ v mi­nu­los­ti ozna­če­ný. No­vá tech­no­ló­gia má ten­to sys­tém zme­niť - fo­tog­ra­fie chce auto­ma­tic­ky po­rov­ná­vať so všet­ký­mi pro­fi­lo­vý­mi fo­tog­ra­fia­mi v da­ta­bá­ze. So­ciál­na sieť má mo­men­tál­ne viac ako 1 mi­liar­du pou­ží­va­te­ľov.

Všet­ky pro­fi­lo­vé fo­tog­ra­fie by sa ma­li za­ra­diť do da­ta­bá­zy Fa­ce­boo­ku auto­ma­tic­ky, so­ciál­na sieť chce ta­kým­to spô­so­bom vy­lep­šiť fun­kciu „tag sug­gest", kto­rá pou­ží­va­te­ľom navr­hne ozna­če­nie pou­ží­va­te­ľa, ak ho FB na fo­tog­ra­fii roz­poz­ná. Na dru­hej stra­ne, pou­ží­va­teľ má mož­nosť tú­to vlas­tnosť deak­ti­vo­vať. V ta­kom prí­pa­de sa je­ho fo­tog­ra­fia do da­ta­bá­zy neu­lo­ží.

„Na­šim cie­ľom je zjed­no­du­šiť „ta­go­va­nie", aby ľu­dia ve­de­li, ak niek­to zve­rej­ní fo­tog­ra­fiu, na kto­rej sa na­chá­dza­jú," ho­vo­rí Erin Egan, chief pri­va­cy of­fi­cer Fa­ce­boo­ku. Pod­ľa nej sa ta­kým­to spô­so­bom mô­že zvý­šiť súk­ro­mie pou­ží­va­te­ľov, na­koľ­ko bu­dú mať lep­ší preh­ľad, o tom, kde vša­de sú ozna­če­ní.

Prob­lé­mom fun­kcie je jej kon­tro­ver­znosť. Fa­ce­book ju do so­ciál­nej sie­te in­teg­ro­val pred dvo­ma rok­mi, dnes sa však v Euró­pe kvô­li pri­po­mien­kam re­gu­lá­to­rov ne­vyu­ží­va.

Zdroj: the­guar­dian.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter