Anonymous reagujú na tvrdenia FBI o ich likvidácii

Sku­pi­na hac­ke­rov Ano­ny­mous uvoľ­ni­la ti­sí­ce cit­li­vých úda­jov len nie­koľ­ko dní po tom, čo FBI vy­da­la vy­hlá­se­nie o jej lik­vi­dá­cii.

Mi­nu­lý týž­deň Aus­tin Berglas, ria­di­teľ ky­ber­ne­tic­kej di­ví­zie FBI v New Yor­ku, pos­ky­tol roz­ho­vor no­vi­nám Huf­fin­gton Post. Pod­ľa ne­ho vy­šet­ro­va­nie FBI vie­dlo k sé­rii za­tknu­tí čle­nov Ano­ny­mous a k ob­me­dzeniu ich čin­nos­ti. „Hnu­tie sí­ce exis­tu­je a mô­že­te vi­dieť ne­ja­ké ich prís­pev­ky na Twit­te­ri, ale je­ho čle­nov ne­po­ču­je­te chvá­liť sa veľ­ký­mi prie­nik­mi. K žiad­nym ne­do­chá­dza, pre­to­že sa nám po­da­ri­lo pa­ci­fi­ko­vať naj­väč­ších hrá­čov..."

Pr­vou reak­ciou na Twit­te­ri, kto­rý je akým­si hlav­ným ko­mu­ni­kač­ným ka­ná­lom väč­ši­ny Ano­ny­mous, bol smiech a množ­stvo vti­pov, mno­ho z nich po­rov­ná­va­lo po­dob­né tvr­de­nia s vy­hlá­se­ním Geor­gea W. Bus­ha v ro­ku 2003 o do­kon­če­ní mi­sie v Ira­ku, kto­ré bo­lo tro­chu pred­čas­né a po kto­rom eš­te len doš­lo v kon­flik­te k väč­ši­ne úmr­tí vo­ja­kov i ci­vi­lis­tov.
Pre väč­ši­nu po­zo­ro­va­te­ľov ak­ti­vít FBI a hac­ke­rov ne­bol ob­sah roz­ho­vo­ru so špe­ciál­nym agen­tom veľ­kým prek­va­pe­ním. Pod­ľa Ga­briel­ly Co­le­ma­no­vej, an­tro­po­lo­gič­ky špe­cia­li­zu­jú­cej sa na hac­ker­stvo a ak­tiv­izmus, „bit­ka me­dzi hac­ker­mi a FBI sa ťa­há veľ­mi dl­ho. A za­tiaľ čo Ano­ny­mous sa mô­žu vy­jad­riť ke­dy­koľ­vek, FBI mu­se­la byť veľ­mi opatr­ná a dr­žať sa späť. Da­lo sa ča­kať, že skôr ale­bo nes­kôr sa niek­to z agen­tú­ry roz­hod­ne vy­stú­piť zo svoj­ho zá­ko­pu a bu­de bo­jo­vať za jej kre­dit."

Je prav­da, že FBI do­siah­la veľ­ké ús­pe­chy, za­dr­ža­la ve­ľa čle­nov sku­pín Luiz­Sec a Anti­Sec, kto­ré pre­dov­šet­kým v le­te 2011 ús­peš­ne úto­či­li na množ­stvo vlád­nych or­ga­ni­zá­cií. Ale aj na­priek vlas­tným vy­hlá­se­niam, že nap­rík­lad Luiz­Sec tvo­rí iba se­dem čle­nov, bo­lo ich po­dzem­né hnu­tie pod­stat­ne roz­sia­hlej­šie.

To sa uká­za­lo vzá­pä­tí po tom, čo no­vi­ny pri­nies­li sprá­vu o ús­pe­choch FBI. Ano­ny­mous rea­go­va­li uve­rej­ne­ním mno­hých do­ku­men­tov s ti­sí­ca­mi osob­ných in­for­má­cií o prá­ci vlád­nych agen­túr vrá­ta­ne ich te­le­fó­nov. Na na­pad­nu­tý web nah­ra­li kom­plet­ný zoz­nam pra­cov­ní­kov Ban­ky fe­de­rál­nych re­zerv USA. Tá rea­go­va­la tvr­de­ním, že tie­to dá­ta sú za­sta­ra­né a prav­de­po­dob­ne po­chá­dza­jú z feb­ruáro­vé­ho úto­ku na sys­té­my ban­ky.

To, sa­moz­rej­me, nič ne­me­ní na fak­te, že ban­ka bo­la ús­peš­ne na­pad­nu­tá a že rov­na­ko ako v iných prí­pa­doch sa o úni­ku dát mô­žu or­ga­ni­zá­cie doz­ve­dieť ove­ľa nes­kôr, ak vô­bec. Pre FBI je to za­sa pou­če­ním, že na ví­ťaz­ný tan­ček je vždy ča­su dosť. Ano­ny­mous aj iné sku­pi­ny nie sú jed­no­du­cho za­siah­nu­teľ­né or­ga­ni­zá­cie, ich ak­ti­vi­ty sú di­ver­zi­fi­ko­va­né a svo­ju po­zor­nosť mô­žu ke­dy­koľ­vek za­me­rať inam.

Zdroj: com­pu­terworld.cz


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter