PayPal akceptuje pri platbách rozpoznávanie tváre. Je to dostatočne bezpečné?

V Lon­dý­ne od vás prij­mú pay­pa­lo­vú plat­bu a sta­čí vám na to len va­ša tvár. Niek­to­rí bez­peč­nos­tní od­bor­ní­ci to však ne­po­va­žu­jú za veľ­mi ro­zum­né rie­še­nie. Pay­Pal za­čí­na na hlav­ných trie­dach Lon­dý­na pou­ží­vať na iden­ti­fi­ká­ciu pla­tob­ných tech­no­ló­gií roz­poz­ná­va­nie tvá­rí, me­tó­du, kto­rú ve­ľa bez­peč­nos­tných exper­tov ozna­ču­je za ri­zi­ko­vú.

Na fi­rem­nom blo­gu Pay­Pal vy­hlá­sil: „Va­še pro­fi­lo­vé fo­tog­ra­fie bo­li vždy brá­na­mi do váš­ho on-li­ne so­ciál­ne­ho sve­ta, ale te­raz vám ot­vá­ra­jú ces­tu k plat­bám vo sve­te fy­zic­kom." Pod­ľa toh­to gi­gan­tu elek­tro­nic­kých pla­tieb sa ob­cho­dy v Rich­mon­de, ju­ho­zá­pad­nej čas­ti Lon­dý­na, pus­ti­li do bit­ky, kto­rej vý­sled­kom mô­že byť od­sú­de­nie pe­ňa­že­niek na sme­tis­ko de­jín.

Ob­chod­ní­ci umož­ňu­jú zá­kaz­ní­kom za­pla­tiť iba po­mo­cou ich mo­bil­né­ho te­le­fó­nu a ich fo­tog­ra­fie. V mo­bil­nej ap­li­ká­cii Pay­Pa­lu pri­bud­la zá­lož­ka naz­va­ná Mies­tne, kto­rú mož­no pou­žiť na vy­hľa­da­nie ob­cho­dov a reš­tau­rá­cií v blíz­kos­ti pou­ží­va­te­ľo­vej po­zí­cie, kto­ré ak­cep­tu­jú mo­bil­né plat­by Pay­Pa­lu. Vlas­tník kon­ta sa po­tom mô­že prih­lá­siť rov­na­ko, ako by to uro­bil na so­ciál­nych sie­ťach Fa­ce­book ale­bo Foursquare, a okam­ži­te za­pla­tiť pria­mo z ap­li­ká­cie.

Len čo sa zá­kaz­ník prih­lá­si, je­ho me­no a fo­tog­ra­fia sa ob­ja­via na ob­ra­zov­ke pok­lad­ne ob­cho­du a ob­slu­ha zúč­to­va­nie od­súh­la­sí do­ty­kom na ob­rá­zok na­ku­pu­jú­ce­ho. Prak­tic­ky v rov­na­kom oka­mi­hu na te­le­fón zá­kaz­ní­ka do­ra­zí sprá­va o tom, koľ­ko bo­lo za­pla­te­né, a cez e-mail je za­sla­ná štan­dar­dná elek­tro­nic­ká fak­tú­ra Pay­Pa­lu.


Me­dzi ob­cho­dy v Rich­mon­de, kto­ré sys­tém vy­uží­va­jú, za­tiaľ pa­tria Cook & Gar­cia, The Far­mer, The Tea Box, The Bin­gham Ho­tel, Re­vo­lu­tion, Caf­fé Pao­lo, The Ce­dar Cof­fee Shop, Ur­ban Di­ner, Pier 1 Fish and Chips, Nob­le Jo­nes, Hill Ca­fé a Knot Cof­fee and Pret­zel. Sa­moz­rej­me, dá sa oča­ká­vať, že po­boč­ky tých­to ob­chod­ných re­ťaz­cov v iných mes­tách i kra­ji­nách bu­dú opäť pr­vé, kto­ré no­vú služ­bu do da­nej lo­ka­li­ty pri­ne­sú.

Pod­ľa Ro­ba Har­pe­ra, ria­di­te­ľa re­tai­lo­vých slu­žieb Pay­Pa­lu, ide pre mies­tnych oby­va­te­ľov o úpl­ne no­vú ži­vot­nú skú­se­nosť. „Te­raz mô­žu ne­chať pe­ňa­žen­ky do­ma a vy­ra­ziť bez­sta­ros­tne na­ku­po­vať. Na­vy­še tak ide o veľ­kú po­moc pre mies­tne ob­cho­dy bez oh­ľa­du na ich veľ­kosť, kto­ré ne­mu­sia prísť o žiad­ny pre­daj, kto­rý sa nez­reali­zu­je len pre­to, že zá­ujem­ca ne­má pri se­be dos­ta­toč­nú ho­to­vosť."

Me­nej nad­še­ní sú však od­bor­ní­ci na bez­peč­nosť. Nap­rík­lad pod­ľa An­dy­ho Kem­shal­la, tech­nic­ké­ho ria­di­teľ bez­peč­nos­tnej fir­my Se­cu­rEn­voy, kto­rá sa špe­cia­li­zu­je na viac­fá­zo­vé ove­ro­va­nie: „No­vý sys­tém Pay­Pa­lu je pr­vý vo Veľ­kej Bri­tá­nii, kto­rý na auto­ri­zá­ciu pla­tieb vy­uží­va fo­tog­ra­fie zá­kaz­ní­kov. Us­ku­toč­ne­nie tran­sak­cií zá­vi­sí od pre­da­va­čov, kto­rí po­rov­ná­va­jú tvá­re s fo­tog­ra­fiou. Ide o ris­kan­tnú me­tó­du, kde mô­že veľ­mi ľah­ko dôjsť k chy­be, či už úmy­sel­nej, ale­bo neú­my­sel­nej. Iné prin­cí­py ove­ro­va­nia na mo­bil­ných za­ria­de­niach, ako je nap­rík­lad potvr­dzo­va­nie cez SMS, sú bez­peč­nej­šie a ce­no­vo efek­tív­nej­šie. Bez­peč­nos­tné tech­no­ló­gie mu­sia byť spo­ľah­li­vé na 99,9 per­cen­ta a sú­čas­ná bio­me­tria sa k tej­to mie­re spo­ľah­li­vos­ti ani zďa­le­ka nep­rib­li­žu­je."

Zdroj: Com­pu­terWorld


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter