Assange: Američania i celý svet dlhujú Snowdenovi poďakovanie

Šéf por­tá­lu Wiki­Leaks Ju­lian As­san­ge v so­bo­tu vy­jad­ril úc­tu bý­va­lé­mu spo­lup­ra­cov­ní­ko­vi ame­ric­kých taj­ných slu­žieb Edwar­do­vi Snowde­no­vi za je­ho úlo­hu pri od­ha­le­ní taj­ných sle­do­va­cích prog­ra­mov ame­ric­kej vlá­dy. Aus­trál­čan, kto­rý sa už rok na­chá­dza na ek­vá­dor­skom veľ­vys­la­nec­tve v Lon­dý­ne, zá­ro­veň uvie­dol, že Ame­ri­ča­nia a oby­va­te­lia všet­kých kra­jín sve­ta by mu ma­li byť vďač­ní za je­ho od­va­hu.

Pod­ľa šé­fa kon­tro­ver­zné­ho por­tá­lu to­tiž pou­ká­zal na prak­ti­ky, čím pri­nú­til Was­hin­gton k zme­nám v tých­to prog­ra­moch. Tie v pia­tok avi­zo­val pre­zi­dent Spo­je­ných štá­tov Ba­rack Oba­ma. Je­ho vy­stú­pe­nie je pod­ľa As­san­gea Snowde­no­vým ví­ťaz­stvom. Ako po­ve­dal stí­ha­ný Aus­trál­čan, ak by ne­bo­lo Snowde­na, nik­to by sa o prog­ra­moch nik­dy ne­doz­ve­del a ne­doš­lo by k zme­nám.

Oba­ma v pia­tok zve­rej­nil kro­ky na zvý­še­nie dô­ve­ry­hod­nos­ti je­ho vlá­dy po od­ha­le­ní od­po­čú­va­nia te­le­fó­nov a sle­do­va­nia inter­ne­tu, čo vie­dlo o oba­vám oby­va­teľ­stva z na­ru­še­nia ich súk­ro­mia. Ame­ric­ký lí­der sľú­bil re­for­mu vlád­ne­ho sle­do­va­cie­ho prog­ra­mu.

Kon­gres pod­ľa je­ho vlas­tných slov po­žia­da o re­ví­ziu kon­tro­ver­znej čas­ti Vlas­te­nec­ké­ho zá­ko­na, kto­rá umož­ňu­je ta­ké­to prak­ti­ky. Vlá­da pod­ľa Oba­mu od­taj­ní do­ku­men­ty o sle­do­va­ní a zria­di vý­bor, kto­rý bu­de do­hlia­dať na "rov­no­vá­hu me­dzi bez­peč­nos­ťou a súk­ro­mím". Ob­ča­nov ce­lé­ho sve­ta zá­ro­veň ubez­pe­čil, že USA ne­ma­jú v úmys­le sle­do­vať "oby­čaj­ných ľu­dí".

Škan­dál roz­pú­tal Snowden. USA ho ob­vi­ni­li zo špio­ná­že, no Snowden ušiel do Rus­ka, kde zís­kal do­čas­ný az­yl. Dôs­led­kom bo­lo roz­hod­nu­tie Bie­le­ho do­mu zru­šiť sep­tem­bro­vé stret­nu­tie Oba­mu s rus­kým pre­zi­den­tom Vla­di­mi­rom Pu­ti­nom.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter