Protipirátska agentúra s rozpočtom 12 miliónov eur vymohla za 3 roky pokuty vo výške 750 eur

Zru­še­ná fran­cúz­ska in­šti­tú­cia HA­DO­PI, kto­rá ma­la na sta­ros­ti boj s inter­ne­to­vý­mi pi­rát­mi, má aj na­ďa­lej ne­ga­tív­nu pub­li­ci­tu. Pa­ra­doxne nie z dô­vo­du, že by tres­ta­la, ale nao­pak, s roz­poč­tom v mi­lió­noch eur a 60 za­mes­tnan­ca­mi dos­ta­la za ne­ce­lé tri ro­ky pred súd len šty­ri oso­by.

Agen­tú­ra fun­go­va­la spô­so­bom, že pla­ti­la súk­rom­nej fir­me, kto­rá pre ňu zís­ka­va­la IP ad­re­sy pou­ží­va­te­ľov sťa­hu­jú­cich cez Bit­Torrent. Nás­led­ne od pos­ky­to­va­te­ľov inter­ne­to­vé­ho pri­po­je­nia žia­da­la iden­ti­tu ľu­dí za kon­krét­ny­mi IP ad­re­sa­mi. Pri pr­vom zis­te­ní o sťa­ho­va­ní chrá­ne­ných dát agen­tú­ra po­sie­la­la vý­stra­hu cez e-mail, po dru­hom kla­sic­kou poš­tou a po tre­ťom už ma­lo nas­le­do­vať za­blo­ko­va­nie prís­tu­pu na inter­net pos­ky­to­va­te­ľom pri­po­je­nia a mož­né pos­tú­pe­nie prí­pa­du na súd.

HA­DO­PI za svo­jej exis­ten­cie pos­la­la viac než 2 mi­lió­ny vý­straž­ných e-mai­lov a prib­liž­ne 200 000 lis­tov poš­tou. Pred súd ma­lo byť pred­ve­de­ných 710 ľu­dí, ale na to vraj ne­bol dos­ta­tok pros­tried­kov. Vý­sled­kom je te­da potvr­de­nie vi­ny sú­dom u 2 zo 4 pred­ve­de­ných osôb. Vin­ní­ci dos­ta­li po­ku­ty 150 a 600 eur plus trest 15 dní bez inter­ne­tu.

Zdroj: tech­crunch.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter