Ako predstavitelia americkej vlády lákajú hackerov? Chodia na ich konferencie.

Aj po­čas le­ta, keď sa rie­ši kau­za Edwar­da Snowde­na, spo­lu hac­ke­ri a po­li­caj­ti mô­žu vy­chá­dzať. Po dô­kaz net­re­ba cho­diť ďa­le­ko - ne­dáv­no sa od­oh­ra­li dve veľ­ké kaž­do­roč­né kon­fe­ren­cie za­me­ra­né na po­čí­ta­čo­vú bez­peč­nosť s náz­vom Black Hat a Def Con.

Na Black Ha­te sa zú­čas­tni­lo viac ako 7500 ľu­dí a Def Con za­zna­me­nal do­kon­ca 15 000 náv­štev­ní­kov. Na­priek is­té­mu na­pä­tiu me­dzi účas­tník­mi pre afé­ru Snowden, kto­rý vy­nie­sol taj­né dá­ta z NSA, to bo­li aj stret­nu­tia pred­sta­vi­te­ľov ame­ric­kých vlád­nych agen­túr s hac­ker­mi.

Tri týž­dne pred ko­na­ním kon­fe­ren­cií Jeff Moss, kto­rý Def Con aj Black Hat za­lo­žil a v sú­čas­nos­ti ve­die Def Con, na blo­gu na­pí­sal, že by si pre Snowde­no­vu afé­ru ma­li obe stra­ny dať ne­ja­ký čas nav­zá­jom po­koj. Nes­kôr však Moss uvie­dol, že ne­mo­hol za­ká­zať pred­sta­vi­te­ľom FBI účasť na svo­jej kon­fe­ren­cii, aj keď oni sa­mi by si ma­li roz­my­slieť, či je ich prí­tom­nosť vhod­ná. A oni priš­li.

Ho­vor­ky­ňa NSA uvied­la, že ne­vie, koľ­ko za­mes­tnan­cov US Cy­ber ​​Com­mand, jed­not­ky ve­de­nej ria­di­te­ľom NSA ge­ne­rá­lom Keit­hom Alexan­drom, sa na Black Ha­te zú­čas­tni­lo. Aj ten­to rok sa hra­la zná­ma hra s náz­vom Náj­di fe­de­rá­la, v rám­ci kto­rej účas­tní­ci kon­fe­ren­cie ma­jú iden­ti­fi­ko­vať vlád­nych za­mes­tnan­cov a od­ov­zdať im trič­ko, kto­ré ich má iden­ti­fi­ko­vať. „Ten­to rok je ich tu nao­zaj ve­ľa," po­ve­dal Chris­top­her Cleary zo spo­loč­nos­ti Vir-Sec. „Je veľ­mi ľah­ké ich náj­sť."

Ge­ne­rál Alexan­der v ne­de­ľu brá­nil tech­ni­ky oh­ro­zu­jú­ce súk­ro­mie bež­ných ľu­dí, kto­ré NSA pou­ží­va, pred nie­koľ­ký­mi ti­síc­ka­mi účas­tní­kov Black Ha­tu. Je prav­da, že ob­čas z pub­li­ka za­zne­li na je­ho ad­re­su ne­li­cho­ti­vé ko­men­tá­re. „Chá­pem ho," po­ve­dal Moss. „Je­ho prá­cou nie je ob­ha­jo­vať ľud­ské prá­va." Množ­stvo hac­ke­rov však má od­liš­ný ná­zor - USA pod­ľa nich ta­kým­to ploš­ným špe­ho­va­ním ľu­dí jed­no­du­cho prek­ro­či­li ur­či­tú hra­ni­cu.

Vzťa­hy me­dzi obo­ma ko­mu­ni­ta­mi sa za pos­led­nú de­ká­du utu­ži­li, keď ame­ric­ká vlá­da za­ča­la upev­ňo­vať svo­ju po­zí­ciu na inter­ne­te. Do tra­dič­nej ar­má­dy sú pot­reb­ní cvi­če­ní vo­ja­ci, ale ky­ber­ne­tic­kú ar­má­du mu­sia ob­sa­diť po­čí­ta­čo­ví exper­ti - hac­ke­ri. Ge­ne­rál Ro­bert El­der z ame­ric­ké­ho le­tec­tva bol pre­to jed­ným z mno­hých vlád­nych pred­sta­vi­te­ľov, kto­rí cez ví­kend ma­li pre­zen­tá­ciu s cie­ľom na­be­rať no­vé si­ly. Len čo svo­ju pre­zen­tá­ciu do­kon­čil, sku­pi­na mla­dých ľu­dí si k ne­mu iš­la po ďal­šie in­for­má­cie.

Je to však dvoj­seč­ná zbraň: vlá­da sí­ce zís­ka skú­se­nos­ti naj­lep­ších exper­tov, tým sa však ne­mu­sia pá­čiť jej cie­le - ako to bo­lo v prí­pa­de Snowden. Na dru­hej stra­ne hac­ke­ri mô­žu pou­ží­vať naj­lep­šiu dos­tup­nú tech­ni­ku ​​a vy­ko­ná­vať ve­ci, kto­ré by inak bo­li ile­gál­ne. A to väč­ši­nu z nich na­ko­niec pres­ved­čí na lo­ja­li­tu k ame­ric­kej vlá­de.

Zdroj: Com­pu­terWorld


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter