Vo Veľkej Británii chcú pokutovať vodičov s Google Glass

Goog­le Glass sa má uviesť na brit­ský trh až v ro­ku 2014, no mi­nis­ter­stvo dop­ra­vy už upo­zor­ni­lo, že ľu­dia pou­ží­va­jú­ci oku­lia­re Goog­lu po­čas šo­fé­ro­va­nia bu­dú če­liť rov­na­kým pos­ti­hom ako vo­di­či, kto­rí za jaz­dy te­le­fo­nu­jú. Ho­vor­ca mi­nis­ter­stva sa pre ma­ga­zín Stuff vy­jad­ril, že za­ria­de­nie by moh­lo roz­pty­ľo­vať vo­di­ča za vo­lan­tom po­dob­ne ako mo­bil­ný te­le­fón.

„Sme si ve­do­mí hroz­by sú­vi­sia­cej s pou­ží­va­ním Goog­le Glass a ro­ku­je­me s po­lí­ciou, aby sa za­bez­pe­či­lo, že vo­di­či ne­bu­dú pou­ží­vať tú­to tech­no­ló­giu pri jaz­de," uvie­dol ho­vor­ca.

Za neo­patr­nú jaz­du a ne­ve­no­va­nie pat­rič­nej po­zor­nos­ti ria­de­niu vo­zid­la hro­zí vo­di­čo­vi po­ku­ta. Zá­kaz pou­ží­va­nia mo­bil­ných te­le­fó­nov po­čas jaz­dy sa v Bri­tá­nii za­vie­dol v ro­ku 2003 a za je­ho ne­dodr­ža­nie hro­zí vo­di­čo­vi blo­ko­vá po­ku­ta vo vý­ške 60 li­bier. Oku­lia­re od Goog­lu sa sí­ce v zá­ko­ne expli­cit­ne neu­vá­dza­jú, ale pod­ľa vy­jad­re­ní mi­nis­ter­stva im v bu­dúc­nos­ti ur­či­te bu­dú ve­no­vať viac po­zor­nos­ti.

Po­dob­né zá­ko­ny už bo­li za­ve­de­né v niek­to­rých štá­toch USA. V De­laware a Zá­pad­nej Vir­gí­nii pos­lan­ci schvá­li­li zá­kon za­ka­zu­jú­ci vo­di­čom pou­ží­va­nie po­čí­ta­čo­vých tech­no­ló­gií po­čas jaz­dy hneď po tom, čo oku­lia­re Goog­lu za­ča­la pou­ží­vať tes­to­va­cia sku­pi­na „pries­kum­ní­kov".

„Veľ­mi sta­ros­tli­vo sme zva­žo­va­li, ako navr­hnúť oku­lia­re, pre­to­že no­vá tech­no­ló­gia vždy vy­vo­lá­va no­vé prob­lé­my," uvá­dza sa vo vy­hlá­se­ní Goog­lu. „Náš prog­ram Glass Explo­rer, kto­rý beží za­tiaľ len v USA, za­hŕňa ľu­dí zo všet­kých ob­las­tí ži­vo­ta a má za­bez­pe­čiť, aby sa na­ši pou­ží­va­te­lia sta­li ak­tív­ny­mi účas­tník­mi for­mo­va­nia bu­dúc­nos­ti tej­to tech­no­ló­gie."

Tech­no­lo­gic­kí nad­šen­ci tvr­dia, že oku­lia­re zob­ra­zu­jú­ce mo­no­chro­ma­tic­ké in­for­má­cie v pe­ri­fér­nom vi­de­ní pou­ží­va­te­ľa sú me­nej ru­ši­vé ako sa­te­lit­né na­vi­gač­né prís­tro­je, kto­ré ma­jú vi­zuál­ne roz­hra­nie navr­hnu­té na pou­ží­va­nie po­čas jaz­dy.

Zdroj: the­guar­dian.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter