Facebook migruje všetkých používateľov na zabezpečené pripojenie HTTPS

Od pr­vé­ho augus­ta za­pla naj­väč­šia so­ciál­na sieť Fa­ce­book pre všet­kých svo­jich pou­ží­va­te­ľov štan­dard­ný prís­tup cez za­bez­pe­če­né strán­ky HTTPS. Pri ko­mu­ni­ká­cii pre­hlia­da­čov pou­ží­va­te­ľov a server­ov Fa­ce­boo­ku sa vy­uží­va pro­to­kol Tran­sport Layer Se­cu­ri­ty (TLS), pred­tým zná­my ako Se­cu­re Soc­kets Layer (SSL). Fa­ce­book pou­ží­va 128-bi­to­vé šif­ro­va­nie RC4 s cer­ti­fi­ká­tom s 1024-bi­to­vým kľú­čom RSA (do kon­ca ro­ka by sa ma­lo prejsť na 2048-bi­to­vý kľúč RSA).

Pro­to­kol má za cieľ pos­kyt­núť ďal­šiu vrstvu na za­bez­pe­če­nie pre­hlia­da­nia a ko­mu­ni­ká­cie pou­ží­va­te­ľov Fa­ce­boo­ku a eli­mi­no­vať mož­nosť us­ku­toč­ne­nia úto­kov ty­pu man-in-the-midd­le a od­po­čú­va­nia. Fa­ce­book pred­sta­vil mož­nosť za­bez­pe­če­né­ho pre­hlia­da­nia cez HTTPS pred dvo­ma rok­mi a vy­jad­ril sa, že viac ako tre­ti­na pou­ží­va­te­ľov si tú­to fun­kciu za­pla už pred úpl­nou nú­te­nou mig­rá­ciou.

V sú­čas­nos­ti sa prak­tic­ky vše­tok dá­to­vý pre­nos na www.fa­ce­book.com us­ku­toč­ňu­je cez HTTPS a za­bez­pe­če­né pri­po­je­nie vy­uží­va aj 80 % pre­vádz­ky na m.fa­ce­book.com. Aj na­tív­ne ap­li­ká­cie pre An­droid a iOS pou­ží­va­jú HTTPS. Pou­ží­va­te­lia však ma­jú na­ďa­lej mož­nosť štan­dar­dné vy­uží­va­nie HTTPS vy­pnúť.

„Sme sku­toč­ne šťas­tní, že veľ­ké množ­stvo dá­to­vé­ho pre­no­su je te­raz za­šif­ro­va­né, a te­ší­me sa na uve­de­nie ďal­ších zmien, kto­ré prip­ra­vu­je­me do bu­dúc­nos­ti," vy­jad­ril sa vo svo­jom blo­go­vom prís­pev­ku Scott Ren­fro, infra­štruk­túr­ny in­ži­nier Fa­ce­boo­ku.

Zdroj: news.cnet.com
fa­ce­book.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter