Prieskum: Tretina SMB podnikov netestuje účinnosť zálohovania

Ne­zá­vis­lý pries­kum reali­zo­va­ný ana­ly­tic­kou spo­loč­nos­ťou Opi­nion Mat­ters na ob­jed­náv­ku GFI Software je pos­ta­ve­ný na otáz­kach po­lo­že­ných viac než 200 IT ad­mi­nis­trá­to­rom z ce­lé­ho sve­ta v or­ga­ni­zá­ciách s me­nej než 150 za­mes­tnan­ca­mi. Vý­sled­ky pries­ku­mu od­rá­ža­jú sprá­va­nie sa pod­ni­kov a IT ad­mi­nis­trá­to­rov v ob­las­ti zá­lo­ho­va­nia dát vrá­ta­ne sprá­vy zá­lo­ho­va­nia, je­ho frek­ven­cie a rých­los­ti a dôs­led­kov vy­plý­va­jú­cich z ne­dos­ta­toč­né­ho zá­lo­ho­va­nia.

Kaž­do­den­né zá­lo­ho­va­nie dát?

Jed­ným zo spô­so­bov, ako za­brá­niť stra­te dát je zá­lo­ho­va­nie kľú­čo­vých pod­ni­ko­vých sú­bo­rov na kaž­do­den­nej bá­ze. Av­šak viac než po­lo­vi­ca os­lo­ve­ných or­ga­ni­zá­cií (53 %) uvied­la, že kaž­do­den­né zá­lo­ho­va­nie ne­ro­bí. 32 % ad­mi­nis­trá­to­rov uvie­dlo, že na kaž­do­den­né zá­lo­ho­va­nie ne­ma­jú dos­ta­tok ča­su, pre 23 % za­se nie je kaž­do­den­né zá­lo­ho­va­nie ne­vyh­nut­né, pre­to­že vy­ge­ne­ro­va­ných dát nie je až tak ve­ľa, aby ich bo­lo nut­né čas­to zá­lo­ho­vať. V kon­tras­te s tým uvie­dlo 10 % IT ad­mi­nis­trá­to­rov ako hlav­ný dô­vod kaž­do­den­né­ho zá­lo­ho­va­nie prá­ve príl­iš ve­ľa ge­ne­ro­va­ných dát. Ďal­ší res­pon­den­ti uvied­li, že ne­zá­lo­hu­jú kaž­dý deň, pre­to­že ne­ma­jú dos­ta­tok zdro­jov, účin­né tech­no­ló­gie či dos­ta­tok úlož­né­ho pries­to­ru. Niek­to­rí opý­ta­ní do­kon­ca uvied­li, že kaž­do­den­né zá­lo­ho­va­nie os­la­bu­je pro­duk­ti­vi­tu prá­ce za­mes­tnan­cov.

Rých­losť

Na otáz­ku, ako by bo­lo mož­né vy­lep­šiť sú­čas­né pro­ce­sy zá­lo­ho­va­nia bo­la naj­viac ci­to­va­nou po­žia­dav­kou rých­losť, kto­rú uvie­dlo 50 % res­pon­den­tov. Me­dzi ďal­šie ci­to­va­né fak­to­ry pat­ri­li nák­la­dy na zá­lo­ho­va­nie (14 %), bez­peč­nosť (6 %) a spo­ľah­li­vosť (5 %), pri­čom ďal­ších 6 % opý­ta­ných uvie­dlo, že by chce­li reali­zo­vať zá­lo­ho­va­cie pro­ce­sy s po­mo­cou tre­tích strán.

Oba­vy z clou­du

Tak­mer dve tre­ti­ny or­ga­ni­zá­cií ne­zá­lo­hu­je svo­je dá­ta v clou­de, ale spo­lie­ha­jú sa na on-pre­mi­se ale­bo vir­tua­li­zo­va­né rie­še­nia. Res­pon­den­ti naj­viac ci­to­va­li oba­vy z vy­so­kých nák­la­dov a ne­dos­ta­toč­né za­bez­pe­če­nie a spo­ľah­li­vosť clou­do­vých rie­še­ní. Ďal­ší pre­fe­ru­jú kom­plet­nú kon­tro­lu nad zá­lo­ho­va­ním svo­jich dát a zvyš­né pod­ni­ky ne­bo­li roz­hod­nu­té o voľ­be svoj­ho zá­lo­ho­va­cie­ho rie­še­nia. 10% or­ga­ni­zá­cií sa spo­lie­ha na hyb­rid­né rie­še­nia.

Stra­ta dát

Sú­čas­ťou ochra­ny kľú­čo­vých pod­ni­ko­vých dát je pra­vi­del­né tes­to­va­nie zá­lo­ho­va­cie­ho rie­še­nia. Av­šak tak­mer jed­na tre­ti­na IT ad­mi­nis­trá­to­rov (32 %) uvied­la, že ich or­ga­ni­zá­cia žiad­ne ta­ké­to tes­ty ne­ro­bí. Naj­hor­šie je na tom zdra­vot­níc­ky sek­tor, kde ta­ké­to tes­ty ne­ro­bia dve tre­ti­ny or­ga­ni­zá­cií - zrej­me nie je ná­ho­da, že prá­ve zdra­vot­níc­ke or­ga­ni­zá­cie pa­tria k naj­čas­tej­šie pos­tih­nu­tým v ob­las­ti stra­ty dát. Me­dzi ďal­šie od­vet­via, kde sa tes­to­va­nie zá­lo­ho­va­cích rie­še­ní pod­ce­ňu­je sa ra­dí od­vet­vie pre­da­ja, mé­dií a mar­ke­tin­gu (63 %) a ar­chi­tek­tú­ra a sta­veb­níc­tvo (56 %).

Ob­no­ve­nie dát

Efek­tív­ne zá­lo­ho­va­nie je kľú­čo­vé. Rov­na­ko, ak nie eš­te viac, je dô­le­ži­tá schop­nosť ob­no­viť zá­lo­ho­va­né dá­ta v prí­pa­de pot­re­by. Kaž­dý deň pot­re­bu­je ob­no­vo­vať dá­ta 6 % res­pon­den­tov, kaž­dý týž­deň 20 % IT ad­mi­nis­trá­to­rov a raz za 6 me­sia­cov ob­no­vu­je dá­ta až 74 % ad­mi­nis­trá­to­rov.

Res­pon­den­ti uvá­dza­jú­ci, že ne­do­ká­za­li ob­no­viť dá­ta v dôs­led­ku chyb­né­ho zá­lo­ho­va­nia, ci­to­va­li stra­tu príj­mov a kri­tic­kých pod­ni­ko­vých do­ku­men­tov ako hlav­né dôs­led­ky ma­jú­ce vplyv na pod­ni­ka­nie spo­loč­nos­ti.

Zdroj: GFI Software


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter