V USA sa sledujú milióny áut podľa poznávacích značiek

Roz­ší­re­nie lac­ných a vý­kon­ných ka­mier schop­ných pre­čí­tať poz­ná­va­ciu znač­ku au­ta umož­ní po­lí­cii vy­tvo­riť da­ta­bá­zu o po­hy­be mi­lió­nov Ame­ri­ča­nov po ce­lé me­sia­ce i ro­ky, uvá­dza sa v ne­dáv­no zve­rej­ne­nej sprá­ve or­ga­ni­zá­cie Ame­ri­can Ci­vil Li­ber­ties Union (AC­LU).

Čí­tač­ky umies­tne­né zvy­čaj­ne pozdĺž hlav­ných ciest, ale nap­rík­lad aj na vlád­nych vo­zid­lách umož­nia iden­ti­fi­ko­vať au­tá tak­mer okam­ži­te a po­rov­nať ich s „ho­rú­ci­mi" zoz­na­ma­mi vo­zi­diel, kto­ré bo­li uk­rad­nu­té ale­bo sa po­die­ľa­li na tres­tnej čin­nos­ti. Sys­té­my však zhro­maž­ďu­jú zá­zna­my o všet­kých poz­ná­va­cích znač­kách, nie­len o tých z „ho­rú­cich" zoz­na­mov, a tak po­lí­cia mô­že vy­hľa­dá­vať v lo­ka­li­zač­ných úda­joch v da­ta­bá­zach a spät­ne zis­ťo­vať po­hyb ľu­bo­voľ­né­ho au­ta.

Pou­ži­tie ta­kých­to čí­ta­čiek je bež­né v ob­las­ti Was­hin­gto­nu, kde sa z oba­vy pred te­ro­riz­mom in­ves­to­va­li do ta­kých­to za­ria­de­ní veľ­ké pe­nia­ze.

AC­LU tvr­dí, že zber dát je zby­toč­ne ši­ro­ký. V štá­te Ma­ry­land so 6 mi­lión­mi oby­va­te­ľov bo­lo nap­rík­lad vla­ni za­chy­te­ných 85 mi­lió­nov poz­ná­va­cích zna­čiek. Iba pri jed­nej z päť­sto bol in­di­ko­va­ný ne­ja­ký prob­lém, aj to iš­lo väč­ši­nou o vy­pr­ša­nú re­gis­trá­ciu či emis­nú kon­tro­lu. Iba 47 z mi­lió­na za­chy­te­ných áut ma­lo sú­vis­losť so zá­važ­nej­ším tres­tným či­nom, ako je napr. krá­dež au­ta či hľa­da­ná oso­ba.

Pri­tom ploš­ný mo­ni­to­ring pod­ľa AC­LU sa ne­tý­ka len Ma­ry­lan­du, ale aj Se­ver­nej Vir­gí­nie a Was­hin­gto­nu D.C. a pos­tup­ne sa dos­tá­va aj do ďal­ších štá­tov USA. A nao­zaj ide len o USA? Ne­bu­de na nás Veľ­ký brat čos­ko­ro strieh­nuť kde­koľ­vek z mýt­nych brán či sta­cio­nár­nych ra­da­rov?

Zdroj: was­hin­gton­post.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter