Highendový domáci monitorovací bezpečnostný systém do 200 USD

Hlav­ný dô­vod na vy­tvo­re­nie pro­jek­tu Ca­na­ry bol vy­so­ko ne­na­sý­te­ný trh s prib­liž­ne 90 mi­lión­mi do­mác­nos­tí v USA bez bez­peč­nos­tné­ho sys­té­mu. Cie­ľom pro­jek­tu bo­lo vy­tvo­riť har­dvé­ro­vé mo­ni­to­ro­va­cie za­ria­de­nie s ce­nou do 200 USD, kto­ré bu­de ob­sa­ho­vať ka­me­ru, mik­ro­fón, noč­né vi­de­nie, de­tek­tor po­hy­bu, sní­mač tep­lo­ty, kva­li­ty vzdu­chu a vl­hkos­ti, rep­ro­duk­tor, si­ré­nu a ak­ce­le­ro­me­ter.

Všet­ko by ma­lo byť ulo­že­né v plas­to­vej ška­tuľ­ke s veľ­kos­ťou 15 × 7,5 cm, kto­rá bu­de úda­je od­osie­lať pou­ží­va­te­ľo­vi pros­tred­níc­tvom mo­bil­nej sie­te. Sys­tém by mal byť schop­ný roz­poz­nať nap­rík­lad po­hyb psa, aby zby­toč­ne kaž­dú chví­ľu nein­for­mo­val ma­ji­te­ľa o ne­ja­kej uda­los­ti.

Tvor­co­via pro­jek­tu plá­nu­jú pri­dať k pro­duk­tu aj mo­ni­to­ro­va­cie služ­by pros­tred­níc­tvom tre­tej stra­ny, keď­že pod­ľa ich vy­jad­re­nia ne­bu­de mar­ža pri har­dvé­ri vy­so­ká. Me­sač­ne by tie­to nák­la­dy ma­li pou­ží­va­te­ľov vy­jsť na nie­koľ­ko de­sia­tok do­lá­rov.

Zdroj: in­die­go­go.com
tech­crunch.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter