Nemecko: Snowden si zaslúži úctu, tvrdí prezident

Ne­mec­ký pre­zi­dent Joachim Gauck, kto­rý ke­dy­si po­má­hal od­ha­ľo­vať prak­ti­ky vý­cho­do­ne­mec­kej taj­nej po­lí­cie, sa v pia­tok za­stal Ame­ri­ča­na Edwar­da Snowde­na sna­žia­ce­ho sa vy­hnúť pos­ti­hu za prez­ra­de­nie prog­ra­mov sle­do­va­nia ko­mu­ni­ká­cie bež­ných ľu­dí vo svo­jej kra­ji­ne. Ľudia ko­na­jú­ci ako Snowden si pod­ľa ne­ho za­slú­žia úc­tu, keď­že brá­nia "slo­bo­du". Gauck sa tak vy­jad­ril v roz­ho­vo­re pre piat­ko­vé vy­da­nie den­ní­ka Pas­sauer Neue Pres­se, kto­rý by mo­hol mať vplyv na sep­tem­bro­vé parla­men­tné voľ­by v Ne­mec­ku.

Kan­ce­lár­ka An­ge­la Mer­ke­lo­vá to­tiž k Snowde­nov­mu prí­pa­du pris­tu­pu­je úpl­ne inak, pri­čom od­miet­la pri­rov­ná­va­nie USA k niek­daj­šie­mu Vý­chod­né­mu Ne­mec­ku a ubez­pe­či­la Was­hin­gton, že Berlín bý­va­lé­mu spo­lup­ra­cov­ní­ko­vi taj­ných slu­žieb na úte­ku ne­pos­kyt­ne úto­čis­ko.

Pod­ľa Gauc­ka ma­jú ľu­dia pra­cu­jú­ci v štát­nom apa­rá­te prá­vo ko­nať na zá­kla­de vlas­tné­ho sve­do­mia, keď­že jed­not­li­vé in­šti­tú­cie sa nie­ke­dy od­chy­ľu­jú od prá­va. "To­to sa ob­vyk­le nap­ra­ví len vte­dy, ak sa in­for­má­cie zve­rej­nia. Kto­koľ­vek na to upria­mu­je po­zor­nosť ve­rej­nos­ti a ko­ná na zá­kla­de svoj­ho sve­do­mia, si za­slú­ži úc­tu," po­ve­dal bý­va­lý vý­cho­do­ne­mec­ký ak­tiv­ista, bo­jov­ník za ľud­ské prá­va a evan­je­lic­ký pas­tor, kto­rý po pá­de ko­mu­niz­mu vie­dol ko­mi­siu do­ku­men­tu­jú­cu zlo­či­ny taj­nej po­lí­cie Sta­si.

Ne­mec­ký pre­zi­dent je na­priek sla­bým prá­vo­mo­ciam v kra­ji­ne po­va­žo­va­ný za vy­so­kú mo­rál­nu auto­ri­tu. "Strach z to­ho, že na­še te­le­fo­ná­ty ale­bo poš­ta sú za­zna­me­ná­va­né a ucho­vá­va­né za­hra­nič­ný­mi spra­vo­daj­ský­mi služ­ba­mi, je zá­bra­nou pre po­cit slo­bo­dy a ras­tie tak ne­bez­pe­čen­stvo, že bu­de na­ru­še­ná sa­mot­ná slo­bo­da," upo­zor­nil Gauck.

Mer­ke­lo­vá sa na jed­nej stra­ne sna­ží za­cho­vať pria­teľ­ské vzťa­hy s Was­hin­gto­nom, kto­rý chce Snowde­na pos­ta­viť pred súd, zá­ro­veň by však ma­la pred voľ­ba­mi pres­ved­čiť ne­mec­kých vo­li­čov, že chá­pe ich roz­hor­če­nie nad sprá­va­mi o sle­do­va­ní ich ko­mu­ni­ká­cie ame­ric­kou Ná­rod­nou bez­peč­nos­tnou agen­tú­rou (NSA).

Opa­ko­va­ne pri­tom vy­hlá­si­la, že po­vin­nos­ťou štá­tu je chrá­niť svo­jich ob­ča­nov pred hroz­bou te­ro­riz­mu, no pou­ži­té pros­tried­ky mu­sia byť pri­me­ra­né. Opo­zí­cia Mer­ke­lo­vej vy­čí­ta, že ne­vy­ví­ja dos­ta­toč­ný nát­lak na Was­hin­gton, aby pos­ky­tol od­po­ve­de na otáz­ky tý­ka­jú­ce sa roz­sa­hu ak­ti­vít NSA. Ob­ja­vi­li sa pri­tom in­for­má­cie, že s Ame­ri­čan­mi spo­lup­ra­co­va­li aj ne­mec­kí agen­ti.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter