UK: Vláda chce blokovať porno na internete

Brit­ský pre­miér Da­vid Ca­me­ron v pon­de­lok ozná­mil, že pos­ky­to­va­te­ľov inter­ne­to­vých slu­žieb chce do­nú­tiť k auto­ma­tic­ké­mu blo­ko­va­niu prís­tu­pu na strán­ky s por­nog­ra­fic­kým ob­sa­hom, ak o to jed­not­li­ví zá­kaz­ní­ci ne­vy­ja­dria zá­ujem. Kon­zer­va­tív­ny lí­der ta­ký­to krok plá­nu­je v rám­ci opat­re­ní, kto­ré ma­jú skon­co­vať s voľ­ne prís­tup­ný­mi sexuál­ny­mi vý­jav­mi na inter­ne­te.

Tie pod­ľa ne­ho na­rú­ša­jú vý­voj de­tí, čo­mu by ma­li za­brá­niť filtre "pria­teľ­ské vo­či ro­di­ne". Štan­dar­dným nas­ta­ve­ním pre no­vých zá­kaz­ní­kov by sa ma­li stať eš­te ten­to rok, pri­čom zme­niť ich bu­dú môcť iba dr­ži­te­lia úč­tov.

Ca­me­ron pred­sta­vil tak­tiež návrh, pod­ľa kto­ré­ho by ma­lo byť tres­tné vlas­tníc­tvo ná­sil­nej por­nog­ra­fie ob­sa­hu­jú­cej scé­ny, kto­ré ma­jú na­vo­diť do­jem zná­sil­ne­nia. Inter­ne­to­vé vy­hľa­dá­va­če by na­vy­še ma­li blo­ko­vať zob­ra­zo­va­nie vý­sled­kov po za­da­ní ur­či­tých slov­ných spo­je­ní.

Ca­me­ro­no­ve slo­vá pri­ví­ta­li ak­ti­vis­ti bo­ju­jú­ci pro­ti ší­re­niu por­nog­ra­fie, Pad­raig Rei­dy zo sku­pi­ny In­dex on Cen­sor­ship, kto­rá pre­sa­dzu­je slo­bo­du pre­ja­vu, ho však skri­ti­zo­val ako "druh štan­dar­dnej cen­zú­ry".

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter