Snowden dúfa, že v stredu bude môcť prísť do centra Moskvy

Bý­va­lý spo­lup­ra­cov­ník ame­ric­kých taj­ných slu­žieb Edward Snowden dú­fa, že do stre­dy sa bu­de môcť pre­su­núť z le­tis­ka, kde sa už tak­mer me­siac na­chá­dza, do cen­tra Mos­kvy. V pon­de­lok to potvr­dil pro­mi­nent­ný rus­ký práv­nik Ana­to­lij Ku­če­re­na. Ten s ním ne­dáv­no nad­via­zal kon­takt a mi­nu­lý týž­deň v je­ho me­ne po­žia­dal ta­moj­šie úra­dy o do­čas­ný az­yl.

Pod­ľa je­ho slov sa ame­ric­ký­mi or­gán­mi stí­ha­ný muž bo­jí od­le­tieť do La­tin­skej Ame­ri­ky, kde mu via­ce­ré kra­ji­ny po­núk­li po­moc. Si­tuáciu kom­pli­ku­je aj fakt, že z Mos­kvy na ju­hoa­me­ric­ký kon­ti­nent ne­lie­ta žiad­na ko­mer­čná le­tec­ká spo­loč­nosť. Snowden však chce opus­tiť tran­zit­nú zó­nu le­tis­ka a na to pot­re­bu­je úrad­ný do­ku­ment. Ku­če­re­na zá­ro­veň do­dal, že Snowden uva­žu­je aj o žia­dos­ti o rus­ké ob­čian­stvo.

Trid­sať­roč­ný Ame­ri­čan, kto­rý od­ha­lil taj­né sle­do­va­cie prog­ra­my ame­ric­kých taj­ných slu­žieb, sa na­chá­dza na mos­kov­skom le­tis­ku Šere­me­te­vo, kam pril­etel eš­te v jú­ni z Hon­gkon­gu. Vzhľa­dom na nep­lat­né dok­la­dy ne­mô­že opus­tiť tran­zit­nú zó­nu a vstú­piť na úze­mie Rus­ka.

Snowden chcel už dáv­nej­šie po­žia­dať o po­li­tic­ký az­yl v Rus­ku, ta­moj­ší pre­zi­dent Vla­di­mir Pu­tin mu však od­ká­zal, že v kra­ji­ne bu­de ví­ta­ný len vte­dy, ak pres­ta­ne poš­ko­dzo­vať ame­ric­ké zá­uj­my. USA ho ob­vi­ni­li zo špio­ná­že, krá­de­že vlád­ne­ho ma­jet­ku a ne­do­vo­le­né­ho zve­rej­ne­nia taj­ných in­for­má­cií tý­ka­jú­cich sa ná­rod­nej bez­peč­nos­ti.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter