Microsoft vraj pomáhal NSA pri špehovaní používateľov, Microsoft to odmieta

Spo­loč­nosť prez­ra­di­la ame­ric­kej Ná­rod­nej bez­peč­nos­tnej agen­tú­re, ako obísť šif­ro­va­cie sys­té­my svo­jich slu­žieb, čím jej umož­ni­la špe­ho­va­nie vy­bra­ných pou­ží­va­te­ľov.

S in­for­má­ciou pri­šiel brit­ský den­ník Guar­dian, kto­rý zís­kal do­ku­men­ty, z kto­rých ob­sa­hu vraj jas­ne vy­plý­va, že Mic­ro­soft s NSA ak­tív­ne spo­lup­ra­co­val. Sof­tvé­ro­vý gi­gant sa brá­ni, že na spo­lup­rá­cu pris­tú­pil len na zá­kla­de práv­nych na­ria­de­ní.

Do­ku­men­ty zís­ka­li brit­skí no­vi­ná­ri od Edwar­da Snowde­na, kto­rý sa to­ho ča­su stá­le skrý­va na mos­kov­skom le­tis­ku a ča­ká, kto­rá kra­ji­na mu pos­kyt­ne po­li­tic­ký az­yl. Ich ob­sah do prí­pa­du vná­ša no­vé svet­lo. Uka­zu­je sa to­tiž, že niek­to­ré fir­my s NSA na je­ho kon­tro­ver­znom prog­ra­me PRISM spo­lup­ra­co­va­li vo väč­šej mie­re, než do­te­raz priz­ná­va­li.

Vďa­ka Mic­ro­sof­tu ma­la agen­tú­ra voľ­ný prís­tup do väč­ši­ny hlav­ných slu­žieb spo­loč­nos­ti. Špe­ho­va­nie tak moh­li byť uží­va­te­lia Hot­mai­lu, Out­loo­ku, SkyD­ri­ve ale­bo Sky­pu. Spo­loč­nosť pri­tom NSA sa­ma po­moh­la obísť niek­to­ré bez­peč­nos­tné me­cha­niz­my.

V do­ku­men­toch sa NSA ta­kis­to chvá­li, že v prí­pa­de Sky­pu sa jej po­da­ri­lo zlep­šiť sle­do­va­nie ho­vo­rov na ta­kú úro­veň, že moh­la o pou­ží­va­te­ľoch zís­ka­vať až trik­rát viac in­for­má­cií než pred­tým. NSA vraj ho­vo­ry ve­de­né cez Sky­pe od­po­čú­va­la už v ča­se, keď eš­te ne­bo­la služ­ba sú­čas­ťou Mic­ro­sof­tu.

Do­ku­men­ty vlád­nej agen­tú­ry pod­ľa všet­ké­ho ma­jú pô­vod v di­ví­zii Spe­cial Sour­ce Ope­ra­tions, kto­rá do­hlia­da na pre­po­je­nie NSA a tech­no­lo­gic­kých fi­riem.

Vo svo­jom pos­led­nom vy­hlá­se­ní, kto­rým Mic­ro­soft rea­go­val na člá­nok v Guar­dia­ne, sa spo­loč­nosť brá­ni, že spo­lup­rá­cu s NSA ne­moh­la z práv­nych dô­vo­dov od­miet­nuť. „Má­me jas­né prin­cí­py, kto­rý­mi sa ria­di­me pri reak­cii na vlád­ne po­žia­dav­ky na sprís­tup­ne­nie pou­ží­va­teľ­ských dát. Dô­vo­dom mô­že byť tak po­ru­še­nie zá­ko­na, ako aj otáz­ka ná­rod­nej bez­peč­nos­ti," uvá­dza sa vo vy­hlá­se­ní Mic­ro­sof­tu.

V niek­to­rých prí­pa­doch mu­sí byť ta­ký prís­tup k pou­ží­va­teľ­ským in­for­má­ciám za­cho­va­ný aj po ak­tua­li­zá­cii či up­gra­de služ­by. Kaž­dú po­žia­dav­ku vlád­nej agen­tú­ry však vraj Mic­ro­soft po­su­dzo­val oso­bit­ne. O ne­ja­kom ploš­nom sprís­tup­ne­ní slu­žieb pod­ľa je­ho slov ne­mô­že byť reč. „Mic­ro­soft žiad­nej vlá­de ne­pos­ky­tol neob­me­dze­ný prís­tup do SkyD­ri­ve, Out­look.com, Sky­pu ale­bo iných svo­jich pro­duk­tov," pí­še sa vo vy­hlá­se­ní.

Zdroj: com­pu­terworld.cz


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter