PRISM: Kremeľ sa z obáv pred únikom dát vracia k písacím strojom

Vie­te, ako sa da­jú naj­lep­šie za­bez­pe­čiť dô­le­ži­té do­ku­men­ty pro­ti úni­kom in­for­má­cií? Tre­ba ich na­pí­sať na pí­sa­com stro­ji a pri­niesť pria­mo do rúk ad­re­sá­ta. Asi na ta­ký­to spô­sob sta­vi­la rus­ká vlá­da, keď jej bez­peč­nos­tná agen­tú­ra FSO na­kú­pi­la 20 pí­sa­cích stro­jov za 486-ti­síc rub­ľov.

Ne­me­no­va­ný zdroj pre rus­ké no­vi­ny Iz­ves­ti­ja uvie­dol, že mi­nis­ter­stvo ob­ra­ny, mi­nis­ter­stvo pre mi­mo­riad­ne si­tuácie a „špe­ciál­ne služ­by" už vy­tvá­ra­jú do­ku­men­ty na nie elek­tro­nic­kých za­ria­de­niach, aby sa za­brá­ni­lo úni­kom cit­li­vých in­for­má­cií. Do­kon­ca aj niek­to­ré sprá­vy pre pre­zi­den­ta Pu­ti­na bo­li z bez­peč­nos­tných dô­vo­dov na­pí­sa­né na pí­sa­com stro­ji.

„Po škan­dá­loch s dis­tri­bú­ciou taj­ných do­ku­men­tov na spô­sob Wiki­Leaks ale­bo za­prí­či­ne­ných oso­ba­mi ty­pu Edwar­da Snowde­na bo­lo roz­hod­nu­té roz­ší­riť prax vy­tvá­ra­nia pa­pie­ro­vých do­ku­men­tov," po­ve­dal ano­nym­ný zdroj, „pre­to­že tak­to mož­no kaž­dý do­ku­ment spät­ne od­sle­do­vať až ku kon­krét­ne­mu pí­sa­cie­mu stro­ju. Kaž­dý z nich má to­tiž je­di­neč­nú sig­na­tú­ru."

Sprá­vy o tom, že pos­led­nú to­vá­reň na vý­ro­bu pí­sa­cích stro­jov za­vre­li pred nie­koľ­ký­mi rok­mi, sa uká­za­li nep­rav­di­vé. Ob­chod s pí­sa­cí­mi stroj­mi s at­ra­men­to­vý­mi pás­ka­mi stá­le pros­pe­ru­je, ho­ci iba v roz­vo­jo­vých kra­ji­nách. Zdá sa, že škan­dá­ly z ne­dáv­ne­ho ob­do­bia by moh­li do­po­môcť k opä­tov­né­mu oži­ve­niu ich pou­ží­va­nia aj in­de vo sve­te.

Zdroj: mas­hab­le.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter