Zabudnite na Skype, Hemlis sľubuje ochranu pred NSA

V sú­vis­los­ti s ne­dáv­nym od­ha­le­ním úsi­lia NSA o doh­ľad nad inter­ne­to­vou ko­mu­ni­ká­ciou spo­lu­zak­la­da­teľ The Pi­ra­te Bay Pe­ter Sun­de ini­cio­val vy­tvo­re­nie no­vej mo­bil­nej ap­li­ká­cie na bez­peč­né za­sie­la­nie správ. Kam­paň je fi­nan­co­va­ná for­mou crowdsour­cin­gu.

Ap­li­ká­ciu Hem­lis (ta­jom­stvo po švéd­sky) vy­ví­ja Sun­de spo­lu s Li­nu­som Ol­sso­nom a Lei­fom Högber­gom a cha­rak­te­ri­zu­je ju ako ľah­ko pou­ži­teľ­nú ap­li­ká­ciu na za­sie­la­nie správ na spô­sob What­sApp či iMes­sa­ge. Je­di­ná dô­le­ži­tá od­liš­nosť je end-to-end šif­ro­va­nie, kto­ré za­bez­pe­čí, že va­še sprá­vy ne­mô­že nik­to sle­do­vať.

Ap­li­ká­cia ne­bu­de pou­ží­vať rek­la­mu ani pre­dá­vať pou­ží­va­teľ­ské dá­ta. Cie­ľom pro­jek­to­vé­ho tí­mu je zís­kať 100 000 do­lá­rov od po­ten­ciál­nych pou­ží­va­te­ľov. Pod­ľa in­for­má­cií na strán­ke pro­jek­tu Hem­lis je už tá­to su­ma vďa­ka tak­mer 7400 in­ves­to­rom už prek­ro­če­ná.

Pe­nia­ze sa ma­jú vy­užiť na vý­voj ap­li­ká­cie, cie­ľo­vé plat­for­my sú iOS a An­droid. Tvor­co­via tvr­dia, že zá­klad­ná ap­li­ká­cia bu­de k dis­po­zí­cii za­dar­mo, ale pou­ží­va­te­lia bu­dú mu­sieť za­pla­tiť za sprís­tup­ne­nie ďal­ších fun­kcií, ako je napr. po­sie­la­nie ob­ráz­kov.

Hem­lis je pos­ta­ve­ný na pro­to­ko­loch XMPP a o za­bez­pe­če­nie sa má pos­ta­rať sys­tém PGP.

Video:


Zdroj: the­ver­ge.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter