PRISM: Neveríte Googlu, Microsoftu alebo Applu? Vyhľadávajte cez DuckDuckGo

Ak by ste chce­li kvô­li pro­jek­tu PRISM pou­ží­vať iný inter­ne­to­vý vy­hľa­dá­vač, má­me pre vás tip. Služ­ba Duc­kDuc­kGo sľu­bu­je ano­nym­né vy­hľa­dá­va­nie, bez zbie­ra­nia a uk­la­da­nia dát o pou­ží­va­te­ľo­vi. Vy­hľa­dá­vač náj­de­te na strán­kach duc­kduc­kgo.com a služ­ba je dos­tup­ná už aj vo for­me mo­bil­ných ap­li­ká­cií.

Duc­kDuc­kGo si stiah­ne­te do iP­ho­nu aj An­droi­du. Sa­mot­ná ap­li­ká­cia po­nú­ka via­ce­ro fun­kcií – nej­de iba o up­ra­ve­nú mo­bil­nú strán­ku vy­hľa­dá­va­ča. Ok­rem tej­to fun­kcio­na­li­ty pos­ky­tu­je za­ují­ma­vé člán­ky z webov z ce­lé­ho sve­ta.

Zo stra­ny pou­ží­va­te­ľa nie sú pot­reb­né žiad­ne nas­ta­ve­nia súk­ro­mia, Duc­kDuc­kGo dá­ta o vás jed­no­du­cho nez­bie­ra. Pou­ží­va­teľ­ské roz­hra­nie je preh­ľad­né, ved­ľa vy­hľa­dá­va­cie­ho pa­ne­lu sa na­chá­dza ikon­ka !, kto­rá umož­ňu­je vy­hľa­dať za­da­ný vý­raz v rám­ci kon­krét­nych webo­vých strá­nok. Pod­po­ro­va­né sú služ­by Ama­zon, Goog­le Ma­py, YouTu­be a ďal­šie.

duckduckgo_1.jpg duckduckgo_2.jpg

Zdroj: duc­kduc­kgo.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter