Stratený mobil zamestnanca môže firmu vyjsť na milióny

Tri štvr­ti­ny fi­riem dnes do­vo­ľu­jú za­mes­tnan­com pou­ží­vať súk­rom­né ​​za­ria­de­nia na pra­cov­né úče­ly. Fir­my tak uše­tria ne­ma­lé nák­la­dy, ale zá­ro­veň ris­ku­jú stra­tu cit­li­vých dát. Ce­lá po­lo­vi­ca za­mes­tnan­cov už nie­ke­dy stra­ti­la dô­le­ži­té fi­rem­né dá­ta ulo­že­né na súk­rom­nom za­ria­de­ní. Stra­ta cit­li­vých dát pri­tom mô­že fir­me spô­so­biť aj mi­lió­no­vé ško­dy.

Ame­ric­ká spo­loč­nosť Va­ro­nis us­ku­toč­ni­la pries­kum tý­ka­jú­ci sa mož­nos­ti a spô­so­bu pou­ží­va­nia súk­rom­ných in­te­li­gen­tných za­ria­de­ní vo fi­rem­nom pros­tre­dí. Dô­raz sa klá­dol pre­dov­šet­kým na mož­ný bez­peč­nost­ný vplyv v po­do­be stra­ty cit­li­vých fi­rem­ných in­for­má­cií.

Z pries­ku­mu me­dzi 170 spo­loč­nos­ťa­mi vy­ply­nu­lo, že tak­mer trom štvr­ti­nám res­pon­den­tov je umož­ne­né pris­tu­po­vať zo súk­rom­ných za­ria­de­ní i k fi­rem­ným dá­tam. Iba 26 per­cent opý­ta­ných však uvie­dlo, že ich za­mes­tná­va­teľ má vlas­tnú ofi­ciál­nu po­li­ti­ku, kto­rá za­ka­zu­je prís­tup súk­rom­ných za­ria­de­ní do fi­rem­né­ho pros­tre­dia.

A o nič lep­šia nie je ani si­tuácia v tu­zem­ských fir­mách. „Pra­cov­ný a osob­ný ži­vot za­mes­tnan­ca sa pre­tí­na čo­raz viac," vy­svet­ľu­je Da­niel Ha­ris zo spo­loč­nos­ti Free­Di­vi­sion, pod­ľa kto­ré­ho nie sú slo­ven­ské fir­my za­tiaľ schop­né na ten­to trend rea­go­vať.

„Ri­zi­ko je o to väč­šie, že pre­važ­ná väč­ši­na za­mes­tnan­cov, kto­rí vy­uží­va­jú svo­je za­ria­de­nia vo fi­rem­nom pros­tre­dí, pat­rí do ve­de­nia spo­loč­nos­ti, prí­pad­ne sú to ob­chod­ní­ci, kto­rí trá­via väč­ši­nu ča­su na ces­tách," va­ru­je Ha­ris.

Pod­stat­né ri­zi­ko, kto­ré by fir­my ne­ma­li pod­ce­ňo­vať, je tak aj mož­nosť stra­ty ta­ké­ho­to za­ria­de­nia. V pries­ku­me spo­loč­nos­ti Va­ro­nis ce­lých 50 per­cent opý­ta­ných uvie­dlo, že už nie­ke­dy stra­ti­li za­ria­de­nia s dô­le­ži­tý­mi fi­rem­ný­mi in­for­má­cia­mi, pri­čom po­lo­vi­ca z nich pri­pus­ti­la, že stra­ta ma­la kon­krét­ne bez­peč­nos­tné dôs­led­ky.

Eš­te viac zne­po­ko­ju­jú­ci je fakt, že 13 per­cent res­pon­den­tov stra­ti­lo za­ria­de­nie, kto­ré nie je chrá­ne­né ani tým naj­zák­lad­nej­ším bez­peč­nos­tným opat­re­ním. „Kaž­dé ta­ké­to za­ria­de­nie je pre fir­mu ob­rov­ské bez­peč­nos­tné ri­zi­ko, kto­ré mô­že mať ne­do­zer­né nás­led­ky," uzat­vá­ra Ha­ris.

Zdroj: ic­tma­na­zer.cz


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter