Snowden zámerne prijal prácu, ktorá mu umožnila odhaliť sledovanie internetu

Hon­gkon­ský den­ník South Chi­na Mor­ning Post mi­nu­lý týž­deň uve­rej­nil no­vé vý­ňat­ky z roz­ho­vo­ru s Edwar­dom Snowde­nom, kto­rý sa us­ku­toč­nil 12. jú­na. Pod­ľa do­ku­men­tu Snowden údaj­ne po­ve­dal, že pri­jal prá­cu v spo­loč­nos­ti Booz Allen Ha­mil­ton, kto­rá pra­cu­je na bez­peč­nos­tných zá­kaz­kách ame­ric­kých úra­dov, s cie­ľom zhro­maž­diť ďal­šie dô­ka­zy o špio­náž­nej čin­nos­ti NSA.

„Mo­ja po­zí­cia v Booz Allen Ha­mil­ton mi umož­ni­la prís­tup k množ­stvu po­čí­ta­čov po ce­lom sve­te, do kto­rých sa NSA na­bú­ra­la," po­ve­dal Snowden. „To je dô­vod, pre­čo som pri­jal to­to mies­to pred tro­mi me­siac­mi." Snowden pra­co­val pre fir­mu Booz Allen Ha­mil­ton na Ha­vaj­ských os­tro­voch ako správ­ca in­for­mač­ných sys­té­mov NSA.

V roz­ho­vo­re ta­kis­to vy­hlá­sil, že je­ho zá­mer je pos­kyt­núť mé­diám všet­ky zis­te­nia, ku kto­rým dos­pel. Chce vraj in­for­má­cie, kto­ré zhro­maž­dil, „sprís­tup­niť no­vi­ná­rom vo všet­kých kra­ji­nách sve­ta, aby ich sa­mi po­sú­di­li".

Snowden tvr­dí, že je­ho je­di­ným mo­tí­vom bo­lo pou­ká­zať na to, čo ame­ric­ká vlá­da ro­bí v me­ne ve­rej­nos­ti a pro­ti nej. Nech­cel svo­ju iden­ti­tu ta­jiť, le­bo vraj neu­ro­bil nič zlé.

Snowden už opus­til Hon­gkong a te­raz sa zdr­žia­va v tran­zit­nom pries­to­re mos­kov­ské­ho le­tis­ka Šere­me­te­vo. Údaj­ne po­žia­dal o az­yl v Ek­vá­do­re.

Zdroj: en­gad­get.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter