Podvodný antivírus požaduje výkupné za odomknutie mobilného zariadenia

Sym­an­tec za­zna­me­nal prav­de­po­dob­ne vô­bec pr­vý ran­somware na mo­bil­ných za­ria­de­niach. No­vý pod­vod­ný anti­ví­rus s náz­vom Fa­ke­de­fen­der oh­ro­zu­je pou­ží­va­te­ľov mo­bil­ných za­ria­de­ní so sys­té­mom An­droid. Ap­li­ká­cia uzam­kne za­ria­de­nie a po­ža­du­je vý­kup­né za je­ho od­om­knu­tie.

Pod­vod­né anti­ví­ru­sy a ran­somware sú z osob­ných po­čí­ta­čov zná­me už nie­koľ­ko ro­kov a svo­jim auto­rom za­rá­ba­jú ne­ma­lé pe­nia­ze. Auto­ri škod­li­vé­ho kó­du zjav­ne dú­fa­jú, že rov­na­ký ús­pech bu­de mať ich hroz­ba aj na mo­bil­ných za­ria­de­niach.

Fa­loš­ný anti­ví­ru­so­vý sof­tvér pou­ží­va škod­li­vý kód, kto­rý zá­mer­ne skres­ľu­je stav za­bez­pe­če­nia mo­bil­né­ho za­ria­de­nia a po­kú­ša sa pres­ved­čiť pou­ží­va­te­ľa na kú­pu úpl­nej ver­zie toh­to sof­tvé­ru, aby doš­lo k od­strá­ne­niu neexis­tu­jú­cej in­fek­cie.

Zdroj: Symantec


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter